نهاد های محترم مشاهد و ناظر، کاندیدان، رسانه ها و مهمانان خاص، از شما دعوت می شود تا برای نظارت و مشاهده از روند بعد از انتخابات به دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات تشریف بیاورید. چهار روند ذیل درعین زمان جریان دارد:

  1. دریافت نتایج
  2. دریافت دستگاه های بایومتریک
  3. روند جمع بندی نتایج،
  4. روند دیجیتال. 

بنابراین، کمیسیون مستقل انتخابات مکان های این روند را در سه تعمیر جداگانه ذیل تنظیم کرده است:

محل دریافت- برای طی مراحل مواد حساس انتخاباتی، بشمول خریطه های محافظتی حاوی فورمه های نتایج و دستگاه های بایومتریک تنظیم شده است.

مرکز ملی جمع بندی نتایج- برای دریافت خریطه های محافظتی حاوی فورمه های نتایج و حصول اطمینان از ثبت معلومات فورمه های نتایج در سیستم های سرور تنظیم گردیده است. بعد از اینکه روند جمع بندی نتایج تکمیل گردید، نتایج انتخابات مشخص خواهد شد.

مرکز دیجیتال- برای انتقال نتایج ثبت شده در دستگاه های بایومتریک و حصول اطمینان از مطابقت آنها با اصل فورمه های نتایج تنظیم گردیده است. 

برای حضور مشاهدین درهمه مراکز فوق الذکر مکان مشخص گردیده است. کمیسیون مستقل انتخابات، مرکز معلومات انتخاباتی را در طبقه دوم مرکز رسانه ها، برای ایجاد سهولت دسترسی مشاهدین و ناظرین ایجاد نموده است. در مرکز معلومات انتخاباتی شما میتوانید که مواد مرتبط به انتخابات را استفاده کنید، بحث و گفتمان برگزار کنید و یا فقط استراحت کنید. همچنین ما معلومات مختصر ارایه خواهیم کرد. اتاق مجهز با کمپیوتر متصل به انترنت و پرنتر برای استفاده شماست.

به منظور اخذ اعتبارنامه برای مشاهدین و ناظرین تان برای بهره مندی از این امکانات، لطفا با ریاست ارتباط خارجه به تماس شوید. برای صدور کارت اعتبارنامه، پیشنهاد رسمی و دو قطعه عکس خود را ارسال کنید.

حداکثر ۲ مشاهد، ناظر يا نماینده هر نهاد میتوانند در زمان معین جهت مشاهده/نظارت از روند بعد از انتخابات در دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات حضور یابند.

رهنمود ها برای مشاهده بعد از انتخابات را به زبانهای دری و انگلیسی در ضمیمه دریافت کنید. ما ازشما میخواهیم که این سند مهم را بادقت بخوانید. 

جهت معلومات به ایمیل ادرس ذیل به تماس شوید.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.