(ولسی‌جرگه، ولایتی کینگش و تومن‌لر کینگشی‌نینگ)لوزم‌لرینی تقسیملش.

سیلاو مستقل کمیسیونی، حسابات و معلومات اداره سی یاردمی بیلن هر بیر ولایت‌نی نفوسیگه اساس لوازم‌لرنی عدالت‌لی حالده توزیع قیله‌دی. نماینده لر کینگشی اوچون 250 کورسی کوزگه توتیلگن، اصلیده ولایت‌لرنی نفوسی‌گه مطابق 239 کرسی تعین‌لنگن و بو آره ده 10 کرسی کوچی‌لرگه و سک – هندولر اوچون هم بیر کرسی تعین‌لنگن.

نماینده لر کینگشی‌نینگ کرسی‌لرینی ولایت‌لرگه تقسیملش:

 1. کوچی‌لر و سک‌لر نفوسیدن الاحیده برچه ولایت‌ نفوسی مطابقتیده 239 کرسی تعین‌لنیب، هر کرسی گه تیگیشلی نفوس مشخص‌لنه‌دی.
 2. هر ولایت‌نی نفوسی تعینلنگن کرسی‌‍لر مطابقتیده مشخصلنه‌‍‌‌دی.
 3. هر ولایت‌نینگ نفوسی‌‍گه قرب رقم کرسی تعین‌لنه‌دی. کرسی‌لر توزیع قیلینیشی خصوصیده اوشبو روشدن ایش آلینمه‌گن تقدیرده اعشاریه عدد ترتیبی اساسیده تعین‌لنه‌دی.
 4. اولکه اساسی قانونی مطابقتیده نماینده لر کینگشی‌نینگ اعضاسی هر ولایت‌نی نفوسی گه قره ب، ایکی عیال شامل بوله‌دی.
 5. و کوچی‌لر اوچون 10 کرسی کوزگه توتیلگن و بو جمله‌دن اوچته‌سی عیال‌لر اوچون دیر.
 6. سیلاو حوزه سیده، کرسی‌لر کوپلب ایشانچ آواز قولگه کیریتیگن نامزدگه بیریله‌دی.
 7. هندو و سک‌لر اوچون بیر کرسی کوزگه توتیلگن.

ولایتی کینگشی‌نینگ کرسی‌لرینی تقسیملش:

هر بیر ولایت ده بیر ولایتی کینگشی بولیب، اونینگ اعضالری مذکور ولایت آواز بیرووچی‌لری آرقلی تنلنه دی. ولایتی کینگش کرسی‌لری مذکور ولایت‌نی نفوسی گه قره ب تعین ایتیله‌دی.

 1. بیش یوز مینگ نفوسی بولگن ولایت‌لرده، 9 کرسی تعین‌لنگن.
 2. بیش یوزمینگدن آلیب بیر ملیون‌گچه نفوسی بولگن ولایت‌لرده، 11 کرسی تعین‌لنگن.
 3. بر ملیوندن آلیب ایکی ملیون‌گچه نفوسی بولگن ولایت‌لرده، 15 کرسی تعین‌لنگن.
 4. ایکی ملیوندن آلیب اوچ ملیون‌گچه نفوسی بولگن ولایت‌لرده، 17 کرسی تعین‌لنگن.
 5. اوچ ملیوندن آلیب تورت ملیون‌گچه نفوسی بولگن ولایت‌لرده، 19 کرسی تعین‌لنگن.
 6. تورت ملیوندن آرتیق نفوسی بولگن ولایت‌لرده، 21 کرسی تعین‌لنگن.
 7. ولایتی کینگشی‌نینگ 25 فایز کرسی‌سی عیال‌لر اوچون تقاسلنگن.
 8. کوچی‌لر، هر بیر ولایت‌ده آواز بیرووچی و نامزد حیثیده سیلاوگه اشتراک قیله آله دیلر.
 9. سیلاوگه تیگیشلی حوزه سیدن کوپلب ایشانچ آوازنی قولگه کیریتگن نامزد، ولایتی کینگشی عضوی حسابلنه‌دی.

تومن‌لر کینگشی‌نینگ کرسی‌لرینی تقسیم‌لش:

هرتومنده بیر کینگش موجود اونینگ اعضاسی مذکور تومنگه تیگیشلی آواز بیرووچی آرقه‌لی اوچ ییلگچه تعینلنه دی. تومن‌لر کینگشی‌نینگ کرسی‌لری مذکور تومن نفوسی گه قرب تعینلنه‌دی:

 1. قیرق مینگچه نفوسی بولگن تومنده، 5 کرسی؛
 2. قیرق مینگدن آلیب ییتمیش مینگچه نفوسی بولگن تومنده، 7کرسی؛
 3. ییتمیش مینگدن آلیب یوز مینگچه نفوسی بولگن تومنده، 9 کرسی؛
 4. یوزمینگدن آرتیق نفوسی بولگن تومنده، 11 کرسی تعین‌لنگن.
 5. شونینگ دیک 25 فایز کرسی‌لر عیال‌لر اوچون تقاصلنگن.

کوچی‌لر، هر تومنده آواز بیرووچی و نامزد حیثیده تومن‌لر کینگشی سیلاویگه اشتراک قیله آله دیلر.

سیلاوگه تیگیشلی حوزه سیدن کوپلب ایشانچ آوازنی قولگه کیریتگن نامزد، تومن‌لر کینگشی عضوی حسابلنه‌دی.