• 1398- ییل 01- فیصله رقمی: سیلاو ایرکین کمیسیون‌نینگ اعضالرینی حرکت اوصلوبی نینگ تصویبی دوامی...
 • 1398- ییل 02 فیصله رقمی: سیلاو قانونی سیلاو تیزیمی همده نیچه بعدلیک قانونی نینگ تعدیلی و ریجه‌سی (MDR)  دوامی...
 • 1398- ییل 05- فیصله رقمی: سیلاو مستقل کمیسیون‌نینگ چوکاتیده ایشلاوچی‌لرنی تنلش طرزالعمل‌لری  دوامی...
 • 1398- ییل 06- فیصله رقمی: جمهورلیک ریاست، ولایتی کینگش و غزنی ولایتی‌نینگ ولسی جرگه سیلاولرینی تقویمی‌نینگ تصویبی دوامی...
 • 1398- ییل 07- فیصله رقمی: ننگرهار ولایتیده ولسی جرگه سیلاو نتیجه‌سی‌نینگ اعلانی دوامی...
 • 1398- ییل 08- فیصله رقمی: لوگر ولایتیده ولسی جرگه سیلاو نتیجه سی نینگ اعلانی دوامی...
 • 1398- ییل 09- فیصله رقمی: هلمند ولایتیده ولسی جرگه سیلاو نتیجه سی نینگ اعلانی دوامی...
 • 1398- ییل 10- فیصله رقمی: جمهورلیک ریاست سیلاو نامزدلری نینگ اورنی و صورتی آواز بیریش ورق لرگه قرعه تارتیش طرزالعملی دوامی...
 • 1398- ییل 11- فیصله رقمی: کندهار ولایتیده ولسی جرگه سیلاو نتیجه سی نینگ اعلانی دوامی...
 • 1398- ییل 12- فیصله رقمی: سیلاو مستقل کمیسیون آرقه لی اعلان گه بیریلگن پُست لرگه تنلش جریانی توخته لیشی دوامی...
 • 1398- ییل 13- فیصله رقمی: بایومتریک واسطه سیده آواز بیرووچی لرنی رویخط گه آلینیشی  دوامی...
 • 1398- ییل 14- فیصله رقمی: جمهورلیک ریاست سیلاوی نامزد لری نینگ سونگی رویخطی دوامی...
 • 1398- ییل 15- فیصله رقمی: میدان وردک، کندز،ّ بغلان و کوچی‌لر حوزه سی‌نینگ 1397 ییل ولسی جرگه سیلاوی‌نینگ سونگی نتیجه‌سی دوامی...
 • 1398- ییل 16- فیصله رقمی: پکتیا ولایتیده ولسی جرگه سیلاو نتیجه‌سی نینگ اعلانی  دوامی...
 • 1398- ییل 17- فیصله رقمی: 1398 ییل سیلاو ده وقتینچه لیک ملازم لرینی تنلش لایحه سی دوامی...
 • 1398- ییل 18- فیصله رقمی: غزنی ولایتیده آواز بیرووچی‌لرنی رویخط گه آلیش و بایوتریک واسطه‌سیده رای بیریش عملیاتی ریجه‌سی‌نینگ تعدیلی دوامی...
 • 1398- ییل 19- فیصله رقمی: آواز بیرووچی لرنی رویخطگه آلیش و سیاسی احزاب، میدیالر، کوزه و تووچی و تیکشیرووچی لرنی حرکت اوصلوبی نی تعدیلی... دوامی...
 • 1398- ییل 20- فیصله رقمی: آواز بیرووچی لرنی بایومتریکی کیم لیک لری رویخط گه آلینیشی اوچون ایشلاوچی لرنی تعین قیلینیشی دوامی...
 • 1398- ییل 21- فیصله رقمی: مخصوص طرزالعمل لر واسطه سیده اعلان گه بیریلگن بوش بست لرنی ایش لایحه لری و شرایط لریگه قیته قرش دوامی...
 • 1398- ییل 22- فیصله رقمی: ولایتی کینگش سیلاوی نینگ تیزیمی   دوامی...
 • 1398- ییل 23- فیصله رقمی: 1398- ییل جمهورلیک ریاست سیلاوی و ولایتی کینگش سیلاویده کمپاین لایحه سی دوامی...
 • 1398- ییل 25- فیصله رقمی: 1398- ییل، سیلاو تقویمی نینگ تعدیلی دوامی...
 • 1398- ییل 26- فیصله رقمی: 1398- ولایتی کینگش نامزدلر اسمی نی رویخط گه آلیش لایحه سی دوامی...
 • 1398- ییل 27- فیصله رقمی: آواز بیرووچی لرنی رویخط گه آلیش، غزنی و لایتیده آواز بیرووچی لرنی رویخط گه آلیش، ولایتی کینگش نامزدلرنی اسمینی رویخط گه آلیش و ایشلاوچی لرنی تعین ایتیش طرزالعمل لری دوامی...
 • 1398- ییل 28- فیصله رقمی: میدیالر کمیته سی نینگ صلاحیتی، ایشی و عامه وی اخبارات ییتکزیش جریانیدن قیلگن فعالیت لرینی تثبیت ایتیش لایحه سی دوامی...
 • 1398- ییل 29- فیصله رقمی: غور ولایتی نینگ ولسی جرگه ده وکیلی رحمت لی داکتر محمد ابراهیم ملکزاده اورنیگه باشقه نی معرفی ایتیش خصوصیده بحث لر دوامی...
 • 1398- ییل 30- فیصله رقمی: سیلاو تقویمی بایومتریک تکنالوژی سیدن ایش آلیش تصمیمی نی تعدیلی دوامی...
 • 1398- ییل 32- فیصله رقمی: غزنی ولایتیده آواز بیرووچی لرنی رویخط گه آلیش لایحه سی نینگ تعدیلی دوامی...
 • 1398- ییل 33- فیصله رقمی: غزنی ولایتیده آواز بیرووچی لر اسمی نی رویخط گه آلیشی همده جمهورلیک ریاست سیلاویده آواز بیرووچی لر اسمی نی رویخط گه آلیش عملیاتی ریجه سی نینگ تعدیلی دوامی...
 • 1398- ییل 34- فیصله رقمی: کوزه تووچی و نظارتچی لرگه اعتبار خط بیریش طرزالعملی دوامی...
 • 1398- ییل 35- فیصله رقمی: 1398- ییل جمهورلیک ریاست سیلاوی آلتینچی میزانده یولگه قوییلیشی دوامی...
 • 1398- ییل 36- فیصله رقمی: سیلاو ایرکین کمیسیون نینگ 1398- ییل 35- رقم فیصله نامه سی گه مطابق، آلدیندن تصویب قیلینگن ییتی لایحه نی تعدیلی دوامی...
 • 1398- ییل 37- فیصله رقمی: جمهورلیک ریاست سیلاوی نینگ عملیاتی ریجه سی نی تعدیلی، جمهورلیک ریاست سیلاویده آواز بیرووچی لر اسم لرینی رویخط گه آلیش عملیاتی ریجه سی نینگ تعدیلی، غزنی ولایتیده آواز بیرووچی لر اسمی نی قید ایتیش عملیاتی ریجه سی نی تعدیلی و سیلاو اوچون وقتینچه لیک ایشلاوچی لرنی تعین ایتیش طرزالعمل لرینی تعدیلی دوامی...
 • 1398- ییل 38- فیصله رقمی: سیلاو ایرکین کمیسیونی و دارلانشاسی نی عمومی ییغینیده آواز بیرووچی لرنی رویخط گه آلیش مرکزلرینی تعین و تصدیقی دوامی...
 • 1398- ییل 39- فیصله رقمی: عمومی میدیالر، کوزه تووچی و نظارت ایتووچی لرگه اعتبار خط صادر قیلینیشی دوامی...
 • 1398- ییل 41- فیصله رقمی: سیلاو ایرکین کمیسیون نینگ اجتماعی ترماق لری و عامه وی اخبارات لرگه پیام لرنی اوزبیکی، دری، پشتو و انگلیسی تیل لریگه ترقه تیلیشی دوامی...
 • 1398- ییل 42- فیصله رقمی: خوف سیزلیگی سقلنگن آواز بیریش مرکزلرده آواز بیرووچی لرنی رویخط آلیش تطبیقی دوامی...
 • 1398- ییل 43- فیصله رقمی: آواز بیریش صندوق لرینی بوشه تیش دوامی...
 • 1398- ییل 44- فیصله رقمی: کمیسیون نینگ تشکیلاتی نی قوریش ریجه سی دوامی...
 • 1398- ییل 45- فیصله رقمی: غزنی ولایتیده آواز بیرووچی لرنی رویخط گه آلیش زمانی تمدیدی دوامی...
 • 1398- ییل 47- فیصله رقمی: سیلاو ایرکین کمیسیون نی عمومی ییغین لریده ملی و خلق ارا نظارتچی، کوزه تووچی، میدیالر و سیاسی احزاب نماینده لرینی اشتراک قیلیش لایحه سی دوامی...
 • 1398- ییل 48- فیصله رقمی: جمهورلیک ریاست سیلاویده نامزدلرنی کمپاینی خراجت لرینی تنظیم ایتیش لایحه سی دوامی...
 • 1398- ییل 49- فیصله رقمی: 1398- ییل جمهورلیک ریاست سیلاویده آواز بیرووچی لرنی لایحه‌سی دوامی...
 • 1398- ییل 50- فیصله رقمی: کوزه تووچی تورت نهاد و سیاسی اوچ حزب گه اعتبار خط بیریشی دوامی...
 • 1398- ییل 52- فیصله رقمی: 1398- ییل جمهورلیک ریاست سیلاوی نینگ آواز لرینی سنه‌ش لایحه سی دوامی...
 • 1398- ییل 53- فیصله رقمی: 1397- ییل ولسی جرگه و تومن لر کینگش سیلاویده نامزدلرنی آلدی شرط بیلن توله یاتگن پول اعاده سی قندی لیگی دوامی...
 • 1398- ییل 55- فیصله رقمی: 1397- ییل ولسی جرگه سیلاوی جریانیده ساخته کارلیک که قولی بولگن لرنی تانیب و اولرگه قانونی یولباریلیشی دوامی...
 • 1398- ییل 56- فیصله رقمی: میدیالر کمیسیونی نینگ اعضالرینی ایش دوره سی تمدیدی دوامی...
 • 1398- ییل 57- فیصله رقمی: 1398- ییل جمهورلیک ریاست سیلاو نامزدلرینی کمپاینی ایش لریده قیلگن خراجت فورمه سی و طرزالعمل لری دوامی...
 • 1398- ییل 58- فیصله رقمی: جمهورلیک ریاست سیلاوی نتیجه سی نینگ توپلنتیریش لایحه سی دوامی...
 • 1398- ییل 60- فیصله رقمی: 1398- ییل جمهورلیک ریاست سیلاوی نینگ آوازلرینی سنه‌ش و آواز بیریش طرزالعمل لری دوامی...
 • 1398- ییل 61- فیصله رقمی: 1398- ییل سیلاو کمپاین لریده میدیاوی ساخته کارلیک و خطا کارلیک لریگه دقت قیلیش و نظارت طرزالعمل لری دوامی...
 • 1398- ییل 62- فیصله رقمی: 1398- ییل جمهورلیک ریاست سیلاویده آوازلرنی قیته سنه‌ش اوچون نتیجه لر فورمه سینی چاپ ایتیش دوامی...
 • 1398- ییل 63- فیصله رقمی: درخواست بیرگن نهادلرگه اعتبار خط بیریشی دوامی...
 • 1398- ییل 64- فیصله رقمی: سیلاوده ایش آلینمه گن ورق لر و حساس سیز ماده لرنی تخریب ایتیشی دوامی...
 • 1398- ییل 65- فیصله رقمی: عامه وی اخبارات برنامه لریگه اساس، کمپاین جریانیدن اطلاع بیریش و اخبارات ییتکزیش عملیاتی ریجه سی نینگ تصویبی دوامی...
 • 1398- ییل 66- فیصله رقمی: 1398- ییل جمهورلیک ریاست سیلاویده آواز بیریش مرکز لر رقمی اوزگریلیشی دوامی...
 • 1398- ییل 67- فیصله رقمی: ملی احصائیه و معلومات اداره سی نینگ گزارشی گه اساس آواز بیرووچی لرنی کیم لیک لری عیب گه چالینگن لر اسمی قرنطین ایتیلیشی و هر بیر مرکز ده آواز بیرووچی لرنی روخطی اساس محل لرگه تصویب ایتیلیشی دوامی...
 • 1398- ییل 68- فیصله رقمی: 1398- ییل جمهورلیک ریاست سیلاویده حساس ملزمه لرینی منسجم لشتیریش طرزالعمل لری دوامی...
 • 1398- ییل 69- فیصله رقمی: جمهورلیک ریاست سیلاوی آوازلرینی ابطال، قیته سنه‌ش و تفتیش لایحه سی دوامی...
 • 1398- ییل 70- فیصله رقمی: 1398- ییل جمهورلیک ریاست سیلاویگه تیگیشلی آواز بیریش محل لرنی رقمی دوامی...
 • 1398- ییل 71- فیصله رقمی: آواز بیریش محل‌لر باشلیغی، تومن‌لرده سیلاو مامورلری، مرکزلر باشقرووچی‌لرنی بایومتریکی مشخصه‌لرینی تثبیتی دوامی...
 • 1398- ییل 72- فیصله رقمی: سیلاو ایشلری گه قره شلی نهادلر نماینده لری نینگ فهرستی نی سیلاو ایرکین کمیسیونی بیلن شریک قیلینیشی دوامی...
 • 1398- ییل 73- فیصله رقمی: ملی واولوس لر آره سی معتبر قوره مه لرنینگ الکترونیکی سیستم وبایومتریک نی تیکشیریشی اوچون تانیشتیریلیشی دوامی...
 • 1398- ییل 74- فیصله رقمی: ایستک بیلدیرگن نهادلرنماینده لری اوچون اعتبارنامه صادر بولیشی دوامی...
 • 1398- ییل 75- فیصله رقمی: 1398 ییلی جمهورلیک ریاست سیلاوی اوچون موقت ایشلاوچی لر استخدامی پلانی نینگ تصویب بولیشی دوامی...
 • 1398- ییل 76- فیصله رقمی: جمهورلیک ریاست سیلاوی آواز بیریش محل لریگه تخصیص بیریلگن ورق لرنینگ گذارشی دوامی...
 • 1398- ییل 77- فیصله رقمی:سیلاوگه عایدموادلرنینگ ولایتی دفترلرگه توپله نیش طرزالعملی دوامی...
 • 1398- ییل 78- فیصله رقمی: درخواست نامه بیرگن نهادلرگه اعتبارخط صادرقیلینیشی دوامی...
 • 1398- ییل 79- فیصله رقمی: سیلاو لربوییچه شکایت لرکمیسیونی تصمیم لری نینگ تطبیق لایحه سی،مختلط هیِیت واختصاصی محکمه وجمهورلیک ریاست سیلاوی نینگ دستلبکی نتیجه سی نینگ اعلانی دوامی...
 • 1398- ییل 80- فیصله رقمی: درخواست بیرگن نهادلر اوچون اعتبارنامه صادربولیشی دوام..دوامی...
 • 1398- ییل 81- فیصله رقمی:افغانستان انسان حق لری ایرکین کمیسیونی گه،مشترک کوزه تووچی ایرکین کمیته سی واداری فسادگه قرشی کوره ش تیکشیرووچی اداره سیگه اعتبارنامه صادر بولیشی... دوامی...
 • 1398- ییل 82- فیصله رقمی: درخواست بیرگن نهادلراوچون اعتبارنامه صادربولیشی دوامی...
 • 1398- ییل 83- فیصله رقمی: درخواست بیرگن نهادلراوچون اعتبارنامه صادربولیشی . دوامی...
 • 1398- ییل 84- فیصله رقمی: آوازبیریش محل لریگه سیلاو کونی خاتین ایشلاوچی لرنینگ استخدام بولیشی دوامی...
 • 1398- ییل 85- فیصله رقمی: خاتین ایشلاوچی لرنینگ سیلاو کونی اوزه ل حالت لرده محرم لری بیلن کیلیشی دوام... دوامی...
 • 1398- ییل 86- فیصله رقمی: درخواست بیرگن نهادلراوچون اعتبارنامه صادربولیشی دوام... دوامی...
 • 1398- ییل 87- فیصله رقمی: حرمتلی محمد حلیم تنویرنی سید سیدنورالله جلیلی نینگ بیرینچی اورین باسری صفتیده معرفی بولیشی،1398 ییلی جمهورلیک ریاست سیلاوی دوام... دوامی...
 • 1398- ییل 88- فیصله رقمی: کوزه تووچی لر،مشاهدلروکوپچیلیک رسانه لری نینگ شناسایی کارت لری واعتبارنامه لری نینگ صادر بولیش زمانی نینگ تمدیدی دوام... دوامی...
 • 1398- ییل 89- فیصله رقمی: سیلاو ایرکین کمیسیونی دایمی ایشلاوچی لراستخدامی اوچون خاص طرزالعمل ده اون ییتینچی ماده نینگ وییتینچی ماده سی گه اوچینچی بولیم نینگ کوپه یتیریلیشی دوام.. دوامی...
 • 1398- ییل 90- فیصله رقمی: درخواست بیرگن نهادلراوچون اعتبارنامه صادربولیشی دوام... دوامی...
 • 1398- ییل 91- فیصله رقمی: نتیجه لرنی توپله ش ملی عملیاتی مرکزنینگ طرزالعملی،تیکشیروو،قیته سنه ش وآوازلرابطالی نینگ طرزالعملی دوام... دوامی...
 • 1398- ییل 92- فیصله رقمی: درخواست بیرگن نهادلراوچون اعتبارنامه صادربولیشی دوام... دوامی...
 • 1398- ییل 93- فیصله رقمی: درخواست بیرگن نهادلراوچون اعتبارنامه صادربولیشی دوام... دوامی...
 • 1398- ییل 94- فیصله رقمی:ریاست جمهورلیک نامزدلری نینگ نامزد لیک دن وازکیچیش لری دوام... دوامی...
 • 1398- ییل 95- فیصله رقمی:جمهورلیک ریاست نامزدلری نینگ اورین باسر/اورین باسرلری نینگ نامزدلیک دن وازکیچیشی دوام... دوامی...
 • 1398- ییل 97- فیصله رقمی:آوازبیرووچی لرثبت نامی تصدیقی بولگن آدم لرنینگ آوازبیریش حقی که آت لری (دیجیتلی یاچاپی) فهرست لر دن بیرته سیده شامل ویا شامل بولمه گن دوام... دوامی...
 • 1398- ییل 98- فیصله رقمی: بایومتریک اوسکونه سی نینگ پیامی اساسیده اسمی حذف ایتیلگن آواز بیریش پروسه سی مرحله سی نی کیچیریش دوامی...
 • 1398- ییل 99- فیصله رقمی: 1398- ییل جمهورلیک ریاست سیلاو زمانی آواز بیریش اوچون تمدید ایتیلیشی دوامی...
 • 1398- ییل 100- فیصله رقمی: بایومتریک اوسکونه لریده بو لگن معلومات نی عمومی سرورگه انتقالی دوامی...
 • 1398- ییل 101- فیصله رقمی: ایریم دلیل لر سبب قرنطین ایتیلگن بایومتریک اوسکونه‌لری دوامی...
 • 1398- ییل 102- فیصله رقمی: نتیجه لرنی عموم لشتیریش و بو نگه تیگیشلی باشقه قطار موضوع لر اوچون بایومتریک اوسکونه سینی ایشی قندی لیگی دوامی...
 • 1398- ییل 103- فیصله رقمی: سیلاو نامزدلرینی کمپاینی خراجتی نی گزارشی و ساخته کار نامزدلرنی سیلاو شکایت لری بوییچه کمیسیون گه تانشتیریلیشی دوامی...
 • 1398- ییل 104- فیصله رقمی: 1398- ییل 6- میزان جمهورلیک ریاست سیلاوی نتیجه لرینی فورمه سی عموم لشتیریش و منظم لشتیریش دوامی...
 • 1398- ییل 105- فیصله رقمی: حاضرگه قدر حافظه کارت لری انتقال بیریلمه گن بایومتریک ماشینه لری دوامی...
 • 1398- ییل 106- فیصله رقمی: مدنی جماعه نهادلری، قطار نامزدلر و سیاسی احزاب لرنی خواطرلیک لری و ناراضی لیک نمایییش لری دوامی...
 • 1398- ییل 107- فیصله رقمی: ساخته کارلیک و خطاکارلیک بجریلگن آواز بیریش محل لرنی ایشلاوچی لری دوامی...
 • 1398- ییل 108- فیصله رقمی: سیلاو کونیده منسجم لنتیریلگن 137630 بایومتریکی معلومات آره سیده بولگن تفاوت نی تیکشیریش و تجزیه لش دوامی...
 • 1398- ییل 109- فیصله رقمی: درملوک شرکتی تمانیدن ترقه تیلگن گزارش گه اساس، زماندن تشقری ایشله تیلگن 102012 بایومتریکی معلومات لرنی تیکشیریلیشی و تجزیه ایتیلیشی  دوامی...
 • 1398- ییل 110- فیصله رقمی: آوازلرنی قیته سنه‌ش و تفتیش جریانی قیته باشله‌نیشی دوامی...
 • 1398- ییل 112- فیصله رقمی: 1398- ییل 104- فیصله نامه سیده ایتیلیشیچه، عموم لشتیریش ملی مرکز نینگ باشقرووچی لیگی تمامنیدن 23 محل نی نتیجه سی تیکشیریلیشی دوامی...
 • 1398- ییل 113- فیصله رقمی: بایومتریکی معلوماتی بولمه گن 2423 آواز بیریش محل جمله سیدن 1179 محل آوازی خصوصیده دارالانشا ریاستلیگی نینگ گزارشی دوامی...