مرکزی دفتری
مرضیه "صدیقی"
ییتکرمه‌لر بیلن علاقه‌ده بولیش عمومی مدیری
تیلفون رقم: 0790692162
ایمیل: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

شهرت، موقف، شماره های تماس و ایمیل آدرس های روئسای امور انتخاباتی و سرپرستان ولایات 
زون شماره  ولایت اسم و تخلص موقف ایمیل آدرس شماره وتس اپ شماره تماس ملاحظات
مرکز 1 کابل وحیدالله تړون سرپرست  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 93786121264-0783079045 786121264 سرپرست 
2 پروان  عبدالقاهر صافی  رئیس امور انتخاباتی This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +93 79 069 2470 790692470 رئیس امور انتخاباتی
3 پنجشیر غلام حسین شفاهی  رئیس امور انتخاباتی This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +93 78 340 6094 783406094 جدیدالتقرر
4 میدان وردک محمد فرید عمر رئیس امور انتخاباتی This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 93788232388 788232388 جدیدالتقرر
5 لوگر ایران گل رغان رئیس امور انتخاباتی This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 93 77 427 6882 774276882 جدیدالتقرر
6 کاپیسا بسم الله مهدی رئیس امور انتخاباتی This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +93 78 723 0691 787230691 جدیدالتقرر
شمال 7 بلخ  محمد ایوب بیانی رئیس امور انتخاباتی This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 747464077 747464077 جدیدالتقرر
8 جوزجان الماس اورنگزوی رئیس امور انتخاباتی This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 790131389 790131389 جدیدالتقرر
9 سمنگان  نجیب الله شفاهی  رئیس امور انتخاباتی This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +93 79 936 9591 799369591 رئیس امور انتخاباتی  
10 فاریاب  عبدالبشیر حسام رئیس امور انتخاباتی This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +93 79 562 6320 795626320 جدیدالتقرر
11 سرپل مرتضی عالمی زاده  رئیس امور انتخاباتی This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +93 76 665 3645 0766653645 جدیدالتقرر
شرق 12 ننگرهار ذبیح الله وگړی  رئیس امور انتخاباتی This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +93 79 942 0007 799420007 رئیس امور انتخاباتی 
13 کنرها امیدالله زهیر رئیس امور انتخاباتی This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 93 70 342 4478 703424478 جدیدالتقرر
14 لغمان  بشیر عمر رئیس امور انتخاباتی This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +93 78 850 4504 0778889888 -0788504504 رئیس امور انتخاباتی  
15 نورستان شاه جهان سرداری رئیس امور انتخاباتی This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 770657789 790692435 رئیس امور انتخاباتی  
شمال شرق 16 کندز نورالدین فطرت  رئیس امور انتخاباتی This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +93 78 855 3009 798222221 رئیس امور انتخاباتی  
17 بغلان  نورالله پیغام  رئیس امور انتخاباتی This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +93 79 210 1266 792101266 جدیدالتقرر
18 تخار آغا شیرین نیازی رئیس امور انتخاباتی This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +93 74 444 4050 744444050 جدیدالتقرر
19 بدخشان  عبدالمالک حنیفی رئیس امور انتخاباتی This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 700017579 729364202 جدیدالتقرر
جنوب 20 کندهار ایمیل عبدالله  رئیس امور انتخاباتی This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 798901223 798901223 جدیدالتقرر
21 هلمند  شبیر احمد  رئیس امور انتخاباتی This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +93 79 906 5151 799065151 جدیدالتقرر
22 ارزگان  احمد شاه قانونی  رئیس امور انتخاباتی This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 792323014 700323014 رئیس امور انتخاباتی  
23 زابل  داکتر محمد هاشم درانی  رئیس امور انتخاباتی This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +93 70 391 0932 700301306 رئیس امور انتخاباتی  
24 نیمروز  محمد جعفر احمدی رئیس امور انتخاباتی This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +93 72 884 4888 728844888 جدیدالتقرر
جنوب شرق 25 پکتیا نقیب الله حیدری رئیس امور انتخاباتی This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +93 77 088 0110 770880110 جدیدالتقرر
26 خوست  امیر حمزه رئیس امور انتخاباتی This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +93 77 753 3322 790692268 جدیدالتقرر
27 غزنی  عبدالنصیر مومند  رئیس امور انتخاباتی This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +93 79 747 4740 799888849 جدیدالتقرر
28 پکتیکا هارون باور رئیس امور انتخاباتی This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 784958080 784958080 رئیس امور انتخاباتی  
غرب 29 هرات  داکتر احمد داود صدیقزاد رئیس امور انتخاباتی This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +93 79 942 5050 799874681 جدیدالتقرر
30 غور فضل الله جلالی رئیس امور انتخاباتی This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +93 79 069 2222 790692222 رئیس امور انتخاباتی  
31 فراه رسول عمر رئیس امور انتخاباتی This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 788009004 797700003  سرپرست ریاست امور انتخاباتی
32 بادغیس  عبدالله احمدی رئیس امور انتخاباتی This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +93 77 983 3722 790692295 جدیدالتقرر
مرتفع 33 بامیان  محمد قاسم قسیم رئیس امور انتخاباتی This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +93 77 772 4141 799482825 رئیس امور انتخاباتی  
34 دایکندی امان الله حبیبی  رئیس امور انتخاباتی This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +93 79 904 3858 799043858 رئیس امور انتخاباتی