د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو
ټاکنو د ۱۳۸۸ کال
لومړنۍ صفحه | ګډون | دولسمشرۍ | ولایتي شوراګانۍ | د ټاکنو خپلواک کمیسیون | د انتخاباتی شکایتونو کمیسیون
بدخشان
د ولسمشرۍ نهائی تصدیق شوې پایلې
د ۱۳۸۸ کال د تلې ۲۹ نیټه - ۰۲:۰۰ دوه بجی
د ولایت د ترتیب نام کاندید آرأ فیصدی %
١ داکتر عبد الله ( عبدالله ) ١٠٩,١٠٦ ٥٠٫٠
٢ حامد کرزی ٧٤,٦٥٦ ٣٤٫٢
٣ میرویس یاسینی ٨,٦٠٨ ٣٫٩
٤ عبداللطیف ( پدرام ) ٦,٦٨٦ ٣٫١
٥ محبوب الله ( کوشانی) ٦,٦٣٤ ٣٫٠
٦ شهنواز تڼی ٤,٧٠٤ ٢٫٢
٧ رمضان بشردوست ١,٨٣٦ ٠٫٨
٨ اشرف غنی احمدزی ٩٨٣ ٠٫٥
٩ معتصم بالله مذهبی ٩٦٣ ٠٫٤
١٠ داکتر حبیب منگل ٥١٠ ٠٫٢
١١ داکتر فروزان ( فنا ) ٤٠٥ ٠٫٢
١٢ ملا عبد السلام ( راکتی ) ٣٥١ ٠٫٢
١٣ سید جلال کریم ٢٩٠ ٠٫١
١٤ محمد هاشم توفیقی ٢٤٩ ٠٫١
١٥ سنگین محمد ( رحمانی ) ٢١٤ ٠٫١
١٦ عبدالحسیب ( آرین ) ١٩٤ ٠٫١
١٧ الحاج رحیم جان شیرزاد (فی سبیل الله) ١٧٩ ٠٫١
١٨ شهلا ( عطا ) ١٧٥ ٠٫١
١٩ محمد اکبر (اوریا ) ١٤٤ ٠٫١
٢٠ پروفیسور دوکتور غلام فاروق ( نجرابی) ١٣٨ ٠٫١
٢١ گل احمد (یما) ١٣٦ ٠٫١
٢٢ بسم الله شیر ١٣١ ٠٫١
٢٣ عبدالجبار ثابت ١١٧ ٠٫١
٢٤ ذبیح الله غازی نورستانی ١٠٣ ٠٫٠
٢٥ هدایت امین ارسلا ١٠١ ٠٫٠
٢٦ بشیر احمد بیژن ٩٦ ٠٫٠
٢٧ محمد سرور احمدزی ٩١ ٠٫٠
٢٨ ملا غلام محمد (ریگی) ٦٧ ٠٫٠
٢٩ عبدالمجید ( صمیم ) ٦٦ ٠٫٠
٣٠ انجنیر معین الدین الفتی ٦١ ٠٫٠
٣١ الحاج عبد الغفور (زوری) ٥٨ ٠٫٠
٣٢ ضیا الحق ( حافظی ) ٤٥ ٠٫٠

د اعتبار وړ رأيې ٢١٨,٠٩٧  
  د رأيو مجموعه ٢٢٧,٦٧٦
  باطلې رأيې * ٦,٦٠٤
  باطلې شوې رأيې ** ٢,٩٧٥
* ناسمی رأی پاڼي    
** ھغه رأيې چې د کانديدانو د انصراف له کبله باطلې شوي