انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

موضوع تاریخ شروع تاریخ ختم

موضوع: اعلان  مجدد داوطلبی پرزه جات

نام پروژه:{تهیه و تدارک ۶۲۵ قلم پرزه جات وسایط مختلف النوع مورد نیاز دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات}

کود پروژه: IEC/KBL/RG3/NCB/1399

کمیسیون مستقل انتخابات از تمام واجدین شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک ۶۲۵ قلم پرزه جات مورد نیاز این اداره اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را از ریاست تدارکات کمیسیون و ویب سایت اداره تدارکات ملی بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشر اعلان الی 21 روز تقویمی به ریاست تدارکات کمیسیون واقع پکتیا کوت، سرک کابل - جلال آباد، شهر کابل ارایه نمایند. آفرهای نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر به صورت تضمین بانکی مبلغ  300000  سه صد هزار افغانی اخذ میگردد.

 ۱۳۹۹/۰۴/۱۵  ۱۳۹۹/۰۵/۰۴

اعلان  مجدد داوطلبی روغنیات و فلترباب

نام پروژه:{تهیه و تدارک ۳۰ قلم روغنیات و فلترباب مورد نیاز دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات}

کود پروژه: IEC/KBL/G5/NCB/1399

کمیسیون مستقل انتخابات از تمام واجدین شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک  30  قلم روغنیات و فلترباب مورد نیاز این اداره اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را از ریاست تدارکات کمیسیون و ویب سایت اداره تدارکات ملی بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشر اعلان الی 21 روز تقویمی به ریاست تدارکات کمیسیون واقع پکتیا کوت، سرک کابل - جلال آباد، شهر کابل ارایه نمایند. آفرهای نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر به صورت تضمین بانکی مبلغ  65000 شصت و پنج هزار افغانی اخذ میگردد.

 ۱۳۹۹/۰۳/۱۳  ۱۳۹۹/۰۴/۰۳

اعلان داوطلبی پروژه پرزه جات

نام پروژه:{تهیه و تدارک ۶۲۵ قلم پرزه جات وسایط مختلف النوع مورد نیاز دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات}
کود پروژه: IEC/KBL/G3/NCB/1399
کمیسیون مستقل انتخابات از تمام واجدین شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک پرزه جات مورد نیاز این اداره اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را از ریاست تدارکات کمیسیون و ویب سایت اداره تدارکات ملی بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشر اعلان الی 21 روز تقویمی به ریاست تدارکات کمیسیون واقع پکتیا کوت، سرک کابل - جلال آباد، شهر کابل ارایه نمایند. آفرهای نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.
تضمین آفر به صورت تضمین بانکی مبلغ 300000 سه صد هزار افغانی اخذ میگردد.

۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، کمیسیون مستقل انتخابات در نظر دارد، قرارداد (تهیه ۲۱۵۰۰۰ لیتر تیل دیزل و ۱۵۰۰۰ لیتر تیل پطرول مورد ضرورت دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات) خویش را به شرکت محترم تجارتی احسان فرید دارای جواز نمبر 217 واقع میرویس میدان، مرکز کابل، کابل-افغانستان که مجموعا قرارداد مبلغ 11040000 یازده میلیون و چهل هزار افغانی را احتوا مینماید، اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اطلاعیه الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست دارالانشاء کمیسیون مستقل انتخابات واقع پکتیا کوت، سرک عمومی کابل – جلال آباد، کابل افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

با احترام

حواعلم نورستانی

رییس عمومی کمیسیون مستقل انتخابات

 ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶