قابل توجه کاندیدان محترم ریاست جمهوری! 

انصراف از کاندیدی حق مسلم کاندیدان ریاست جمهوری می باشد که این موضوع در فقره (۱) ماده ۷۵ قانون انتخابات چنین تسجیل گردیده است:

 "هرگاه کاندید از کاندیدی خود منصرف شود، مکلف است قبل از تاریخ معینه در تقویم انتخاباتی، موضوع را کتباً به کمیسیون اطلاع دهد." و هم چنان فقرۀ (۲) ماده متذکره چنین مشعر است: "هر گاه کاندید بعد از تاریخ معینه در تقویم انتخاباتی، از کاندیدی خود انصراف یا وفات نماید، یا اسم وی از طرف کمیسیون شکایات از فهرست کاندیدان حذف گردد، حین شمارش آراء، آرای مربوط به وی قابل محاسبه نمی باشد." بدین ترتیب، کاندیدان به منظور عدم محاسبۀ رأی شان در جریان شمارش مکلف است تا بطور کتبی انصراف شان را به کمیسیون مستقل انتخابات اطلاع دهد. 

اخیراً کمیسیون مستقل انتخابات از طریق رسانه های جمعی اطلاع حاصل نموده است که شماری از کاندیدان ریاست جمهوری از رفتن به انتخابات ۶ میزان سال جاری منصرف شده و یا از برخی کاندیدان دیگر اعلام حمایت کرده است. 

بناءً از عموم کاندیدان احترامانه متمنی هستیم که موضوع را بطور کتبی به کمیسیون مستقل انتخابات اطلاع داده و فورم انصراف کاندیدان (فورم 06) را خانه پری نموده ممنون سازند. درغیر آن، به کمیسیون شکایت انتخاباتی معرفی خواهید شد.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط