کمیسیون مستقل انتخابات به منظور تحقق حکم بند ۴ ماده ۳۷ قانون انتخابات زمینه ثبت نام شهروندان که شرایط قانونی را تکمیل نموده بودند روند ثبت نام رای‌دهندگان را در سال 1397 در سراسر کشور تطبیق نموده بود و بدلیل اینکه در حدود یک‌سال میان دو انتخابات فاصله بوده است و تعدادی دیگر از شهروندان جدیداً واجد شرایط شده بودند؛ روند ثبت نام تقویتی رایدهندگان را در مرکز ولسوالی و یا نواحی راه اندازی کرد که در این پروسه:

یک هزارو هفتصد و نودو یک (1791) جلد کتاب استفاده شده است و در مجموع به تعداد (329312  ) تن جدیداً ثبت نام کرده اند.

  • در کنار آن ثبت‌نام عمومی رایدهندگان در غزنی نیز راه اندازی شد که در مجموع (244409) تن در آن ولایت ثبت نام کردند.
  •  به شمول (9.104.562) نه میلیون و یک صد و چهار هزار و پنجصدو شصت و دو رای‏دهنده از سال قبل؛ مجموع فهرست رای‏دهندگان تا کنون قبل از تصفیه و تصحیحات لازم (9.678283) نه میلیون و ششصد و هفتاد و هشت هزار و دو صدو هشتاد و سه تن در دیتابیس کمیسیون وارد شده است. که اکنون در ویب سایت کمیسیون به نشر سپرده می‏شود و به دفاتر ولایتی کمیسیون هدایت داده می شود که فهرست مذکور را طبق مفاد ماده 72 قانون انتخابات در مراکز مربوطه نصب نمایند.
  • کمیسیون مستقل انتخابات پس از وارد ساختن نام ها و سایر معلومات ثبت شده رایدهندگان در دیتابیس ملی انتخابات و آوردن اصلاحات و تصحیحات لازم در فهرست رای دهندگان سال گذشته، مطابق متن فیصله نامه شماره 30-1398 مؤرخ 23 ثور سال روان، روند ترتیب فهرست رای‏دهندگان را به تفکیک مراکز رای‏دهی پیگیری نموده است.که در این میان بیشتر از چهارصد هزار (400.000) مورد که بدون اساس و بصورت واضح غیرواقعی بود از دیتابیس حذف شده و اشتباهات املایی که قبلاً وجود داشت نیز اصلاح شده است. اما برخی مشکلات و چالش‏ها هنوز هم باقی است که ذیلاً مطرح می‏گردد:
  1. بنابه دلایل امنیتی مواد ثبت نام دو ولسوالی از ولایات زابل و هرات امروز صبح به دفتر کمیسیون مواصلت ورزید.
  2. تاکنون فهرست رای‏دهندگان سال گذشته باتوجه به اینکه احتمالاً اگر افراد با تذکره تزویری ثبت نام کرده باشند، تصحیح نشده است که این روند جریان دارد و اداره محترم احصائیه و معلومات وعده سپرده است که به زودی در قسمت تصفیه تذکره ها کارش را نهایی می‌کند.
  3. در حدود (  20000) بیست هزار نفر بصورت انتقالی (از یک مرکز رای دهی به مرکز رای دهی دیگر) ثبت نام نموده اند. که این تعداد از مجموع ارقام ارایه شده کاهش می‏یابد.
  4. بنا به دلایل تأخیر جمع آوری مواد ثبت نام از ساحه و انتقال آن به دفتر مرکزی، علاوه برآن روند ثبت نام در ولایت غزنی برای مدت یک هفته تمدید گردید که این موضوع نیز روند وارد ساختن و تهیه فهرست رای‏دهندگان را به تأخیر مواجه ساخت.
  • با آن هم کمیسیون مستقل انتخابات این فهرست را به ‏شمول معلومات فهرست رای‏دهندگان سال گذشته، ثبت نام دوره تقویتی، ثبت نام ولایت غزنی و ثبت نام شدگان انتقالی که به تعداد(9.678.283) نه میلیون و ششصد و هفتاد و هشت هزار و دو صد و هشتاد و سه- رای‏دهنده می‏باشد به منظور آگاهی مردم از طریق ویب سایت خویش به نشر می‏رساند و هر روزه الی تکمیل این روند معلومات جدید را در ویب سایت خویش می‏افزاید.

از تأخیر در نشر یک روزه فهرست رای دهندگان معذرت می‏خواهیم. این فهرست زمانی نهایی می‏گردد که معلومات درج شده اولی ثبت نام شدگان انتقالی از فهرست حذف شود و نتایج بررسی‏ های اداره محترم احصائیه مبنی بر تفکیک تذکره های تزویری و تکراری به کمیسیون مواصلت ورزد.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط