کمیسیون مستقل انتخابات برنامۀ آموزشی سه روزۀ را تحت عنوان "گزارش نویسی" با همکاری ادارۀ انکشافی سازمان ملل متحد (UNDP)، برای کارمندان دفتر مرکزی در مقر این نهاد برگزار کرد.

هیئت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات، تحت ریاست خانم حوا علم نورستانی رئیس این نهاد، نشستی را پیرامون برگزاری انتخابات های پیشرو برگزار کرد.

مجلس عملیاتی دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات تحت ریاست داکتر حبیب الرحمن "ننگ" رئیس عمومی دارالانشای این نهاد برگزار شد.

هیئت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات نشست مشترک هماهنگی را با ارگان های امنیتی و ادارات ذیربط انتخابات جهت برگزاری انتخابات‌های پیشرو در مقر این نهاد برگزار کرد.

کمیسیون مستقل انتخابات برنامۀ آموزشی دو روزۀ را تحت عنوان "مفاهیم اساسی جندر" با همکاری ادارۀ انکشافی سازمان ملل متحد (UNDP)، برای کارمندان دفتر مرکزی در مقر این نهاد برگزار کرد.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط