مجلس عملیاتی دارالانشاء کمیسیون مستقل انتخابات تحت ریاست داکتر حبیب الرحمن "ننگ" رئیس عمومی دارالانشاء در سالون جلسات دارالانشای این نهاد برگزار شد.

در این نشست کمیته ارزیابی ظرفیت های عملیاتی و کمیته نیازسنجی گزارشات شان را پیرامون آمادگی بخش های مختلف کمیسیون برای برگزاری انتخابات های پیشرو به مجلس پیشکش نمودند.

از سوی هم رهبری دارالانشاء ضمن تاکید بر نهایی سازی پلان عملیاتی به روسای دفتر مرکزی کمیسیون، آمریت های مستقل و بخش های ذیربط هدایت داد تا پلان هماهنگی و تامین ارتباط با نهادهای ذیربط، قراردادها، تشکیل و استخدام و پلان های کاری روسا ترتیب و برای منظوری آماده گردد.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط