کمیسیون مستقل انتخابات در مشوره با ناظرین کاندیدان ریاست جمهوری، برای تسریع روند انتقال معلومات بایومتریک به سرور مرکزی شیوه جدید را موفقانه آغاز نمود.

نخست مسولین کمپنی دارملوک در مورد تطبیق این شیوه به حاظرین معلومات داده و در ادامه، مرحله انتقال معلومات بایومتریک را در حضور ناظرین آغاز کرد.

قابل ذکر است که با این شیوه، نخست وسیله بایومتریک در حضور ناظرین به این مرکز انتقال و به تعقیب آن کارمند موظف حافظه وسیله متذکره را گرفته و آن را با کمپیوتر وصل مینماید که در نتیجه معلومات به سیستم انتقال میگردد.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط