انځورونه

Tweets by @AfghanistanIECشمیره ولایت ولسوالی د رأی اچونې مرکز نوم د مرکز کود ځای