د ۱۳۹۸ کال ټاکنې

انځورونه

Tweets by @AfghanistanIEC

شماره عنوان بست بست کد بست تعداد بست جندر موقعیت تاریخ شروع اعلان تاریخ ختم اعلان درخواست آنلاین
۱ پروگرامر ۵  ۵۶۲۵ ۱ مرد/زن (معلولین) ریاست تکنالوژی معلوماتی ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ درخواست
۲ تکنیشن سخت افزار ۵  ۵۶۲۶ ۱ مرد/زن (معلولین) ریاست تکنالوژی معلوماتی ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ درخواست
۳ تکنیشن نرم افزار ۵  ۱۳۲۲ ۱ زن ریاست تکنالوژی معلوماتی ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ درخواست
۴ مدیر اجرائیه ۵  ۱۳۲۵ ۱ زن ریاست تفتیش داخلی ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ درخواست
۵ مدیر اجرائیه ۵  ۱۳۲۷ ۱ زن ریاست نظارت و ارزیابی ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ درخواست
۶ مدیر اجرائیه ۵  ۱۳۲۴ ۱ زن ریاست ارتباط عامه با رسانه ها ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ درخواست
۷ مدیر اجرائیه ۵  ۱۳۲۶ ۱ زن ریاست جندر ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ درخواست
۸ آموزگار ۵  ۱۳۲۱ ۱ زن ریاست منابع بشری ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ درخواست
۹ مدیر حاضری ۵  ۱۳۲۸ ۱ زن ریاست دفتر ولایتی کابل ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ درخواست

دانلود فورم درخواستی و رهنمود