چاپ
۱۳۹۸ - ییل ۶ - میزان جمهورلیک ریاست سیلاوی
۱۳۹۸ - ییل ۶ - میزان آواز بیریش کونی
افغانستان سیلاولر مستقل کمیسونی
۱۳۹۸ - ییل ۶ - میزان جمهورلیک ریاست سیلاویده، عیال لرنی اشتراکی
  ثبت نام تقویتی رای‌دهندگان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸ 
  ثبت نام رای‌دهندگان ولایت غزنی