د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو
ټاکنو د ۱۳۸۸ کال
لومړنۍ صفحه | ګډون | دولسمشرۍ | ولایتي شوراګانۍ | د ټاکنو خپلواک کمیسیون | د انتخاباتی شکایتونو کمیسیون
نورستان
د ولسمشرۍ نهائی تصدیق شوې پایلې
د ۱۳۸۸ کال د تلې ۲۹ نیټه - ۰۲:۰۰ دوه بجی
د ولایت د ترتیب نام کاندید آرأ فیصدی %
١ حامد کرزی ٥,٢٢١ ٤٦٫٢
٢ داکتر عبد الله ( عبدالله ) ٤,٦٥٢ ٤١٫٢
٣ ذبیح الله غازی نورستانی ٧٤٣ ٦٫٦
٤ داکتر فروزان ( فنا ) ٣٩٢ ٣٫٥
٥ رمضان بشردوست ٨٠ ٠٫٧
٦ اشرف غنی احمدزی ٦٩ ٠٫٦
٧ عبدالجبار ثابت ٥٧ ٠٫٥
٨ ملا عبد السلام ( راکتی ) ١٩ ٠٫٢
٩ میرویس یاسینی ١٧ ٠٫٢
١٠ شهلا ( عطا ) ١٥ ٠٫١
١١ داکتر حبیب منگل ٧ ٠٫١
١٢ سید جلال کریم ٧ ٠٫١
١٣ معتصم بالله مذهبی ٤ ٠٫٠
١٤ هدایت امین ارسلا ٤ ٠٫٠
١٥ شهنواز تڼی ٣ ٠٫٠
١٦ عبداللطیف ( پدرام ) ٣ ٠٫٠
١٧ الحاج رحیم جان شیرزاد (فی سبیل الله) ٣ ٠٫٠
١٨ محمد سرور احمدزی ١ ٠٫٠
١٩ الحاج عبد الغفور (زوری) ١ ٠٫٠
٢٠ محمد هاشم توفیقی ١ ٠٫٠
٢١ ملا غلام محمد (ریگی) ١ ٠٫٠
٢٢ بشیر احمد بیژن ١ ٠٫٠
٢٣ سنگین محمد ( رحمانی ) ١ ٠٫٠
٢٤ محبوب الله ( کوشانی) ٠ ٠٫٠
٢٥ بسم الله شیر ٠ ٠٫٠
٢٦ پروفیسور دوکتور غلام فاروق ( نجرابی) ٠ ٠٫٠
٢٧ عبدالحسیب ( آرین ) ٠ ٠٫٠
٢٨ انجنیر معین الدین الفتی ٠ ٠٫٠
٢٩ گل احمد (یما) ٠ ٠٫٠
٣٠ محمد اکبر (اوریا ) ٠ ٠٫٠
٣١ عبدالمجید ( صمیم ) ٠ ٠٫٠
٣٢ ضیا الحق ( حافظی ) ٠ ٠٫٠

د اعتبار وړ رأيې ١١,٣٠٢  
  د رأيو مجموعه ١١,٣٨٤
  باطلې رأيې * ٤١
  باطلې شوې رأيې ** ٤١
* ناسمی رأی پاڼي    
** ھغه رأيې چې د کانديدانو د انصراف له کبله باطلې شوي