انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی
افغانستان سال ۱۳۸۸
صفحه اصلی | شمارش آرا | ریاست جمهوری | شوراهای ولایتی | کمیسیون مستقل انتخابات | کمیسیون شکایاتی انتخاباتی
نتایج نهائی تصدیق شده انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸
نتایج نهائی تصديق شده انتخابات ریاست جمهوری
چهارشنبه ۲۹ میزان ١٣٨٨ - ٠۲:۰۰ بعد از ظهر
ترتيب آرأ اسم کانديد آرای محلاتیکه در مورد آن شکایات و بازرسی صورت نگرفته است ** أرأ افزوده شده مجموع آرأ فيصدی %
١ حامد کرزی ١,٩٠٤,٩٠٠ ٣٧٩,٠٠٧ ٢,٢٨٣,٩٠٧ ٤٩٫٦٧
٢ داکتر عبد الله ( عبدالله ) ١,٣١٠,٣٣٤ ٩٥,٩٠٨ ١,٤٠٦,٢٤٢ ٣٠٫٥٩
٣ رمضان بشردوست ٤٥٠,١٨٣ ٣٠,٨٨٩ ٤٨١,٠٧٢ ١٠٫٤٦
٤ اشرف غنی احمدزی ١٢٢,٠٢١ ١٣,٠٨٥ ١٣٥,١٠٦ ٢٫٩٤
٥ میرویس یاسینی ٤٥,٥٣٨ ١,٩٧٣ ٤٧,٥١١ ١٫٠٣
٦ شهنواز تڼی ٢٦,٧٤١ ٢,٩٠٧ ٢٩,٦٤٨ ٠٫٦٤
٧ داکتر فروزان ( فنا ) ١٩,٥٤٤ ١,٩٦٨ ٢١,٥١٢ ٠٫٤٧
٨ ملا عبد السلام ( راکتی ) ١٨,٧٢٤ ١,٢٧٣ ١٩,٩٩٧ ٠٫٤٣
٩ داکتر حبیب منگل ١٥,٩٧١ ٢,٧٧٥ ١٨,٧٤٦ ٠٫٤١
١٠ معتصم بالله مذهبی ١٧,٣٥٠ ٨٩٨ ١٨,٢٤٨ ٠٫٤٠
١١ عبداللطیف ( پدرام ) ١٥,٠٩٩ ٣٦٣ ١٥,٤٦٢ ٠٫٣٤
١٢ محمد سرور احمدزی ١٢,٤٦٩ ١,٨٠٤ ١٤,٢٧٣ ٠٫٣١
١٣ سید جلال کریم ١٢,٧١٩ ٧٧٠ ١٣,٤٨٩ ٠٫٢٩
١٤ شهلا ( عطا ) ١٠,١٧٦ ٥١١ ١٠,٦٨٧ ٠٫٢٣
١٥ محبوب الله ( کوشانی) ٩,٩٦٣ ٢٩٢ ١٠,٢٥٥ ٠٫٢٢
١٦ الحاج عبد الغفور (زوری) ٨,٧٤٧ ٥٣٩ ٩,٢٨٦ ٠٫٢٠
١٧ الحاج رحیم جان شیرزاد (فی سبیل الله) ٦,٩٣٩ ٢٥٨ ٧,١٩٧ ٠٫١٦
١٨ ذبیح الله غازی نورستانی ٤,٢٧٣ ٢,٠١١ ٦,٢٨٤ ٠٫١٤
١٩ عبدالجبار ثابت ٥,٧٩١ ٣٩٩ ٦,١٩٠ ٠٫١٣
٢٠ محمد هاشم توفیقی ٤,٨٨٠ ١٦٣ ٥,٠٤٣ ٠٫١١
٢١ بسم الله شیر ٤,٤٥٧ ٩٣ ٤,٥٥٠ ٠٫١٠
٢٢ پروفیسور دوکتور غلام فاروق ( نجرابی) ٤,٤٣٣ ٩٥ ٤,٥٢٨ ٠٫١٠
٢٣ عبدالحسیب ( آرین ) ٤,٤٠٩ ٦٣ ٤,٤٧٢ ٠٫١٠
٢٤ انجنیر معین الدین الفتی ٣,٣٣٨ ١٨٠ ٣,٥١٨ ٠٫٠٨
٢٥ گل احمد (یما) ٣,١٧٩ ٤٢ ٣,٢٢١ ٠٫٠٧
٢٦ ملا غلام محمد (ریگی) ٣,١٠٣ ٧٧ ٣,١٨٠ ٠٫٠٧
٢٧ محمد اکبر (اوریا ) ٢,٩٣٩ ٥٢ ٢,٩٩١ ٠٫٠٧
٢٨ بشیر احمد بیژن ٢,٣٩٦ ٦١ ٢,٤٥٧ ٠٫٠٥
٢٩ سنگین محمد ( رحمانی ) ٢,٤٠٣ ٣١ ٢,٤٣٤ ٠٫٠٥
٣٠ هدايت امين ارسلأ ٢,٢٥٣ ٩٣ ٢,٣٤٦ ٠٫٠٥
٣١ عبدالمجيد صميم ٢,١٤٩ ٤٩ ٢,١٩٨ ٠٫٠٥
٣٢ ضيأ الحق حافظی ١,٦٤٨ ٣١ ١,٦٧٩ ٠٫٠٤

مجموع آرأ قانونی ۴,۵۹۷,۷۲۷  
  آرأ باطل ۱۵۶,۷۲۵
  آرأ باطل شده * ۶۸,۶۳۸
  مجموع آرأ ۴,۸۲۳,۰۹۰
* ارائيکه به سبب انصراف کانديدان باطل گرديده اند    
** آرا افزوده شده به اساس دستور کمیسیون شکایات انتخاباتی مبنی بر بازرسی.