د ولسمشریزو ټاکنو نهایي پایلې
پایلې د کاندیدانو د رأیو د ترتیب پر اساس
د پايلو څرنګوالى : تصدیق شوې پايلې
۲۹ دلو ۱۳۹۸
شمیړه د رأی پاڼې شمیره د کاندید نوم د کاندید شمیړه رأی %
1 8 محمد اشرف غنی 1055-5-15 923,592 50.64
2 9 دکتور عبدالله عبدالله 1052-1-14 720,841 39.52
3 11 گلبدین حکمتیار 1042-19-10 70,241 3.85
4 1 رحمت الله نبیل 1038-4-12 33,919 1.86
5 3 دکتور فرامرز تمنا 1012-32-7 18,063 0.99
6 2 سید نورالله جلیلی 1044-6-3 15,519 0.85
7 12 عبداللطیف پدرام 1002-17-1 12,608 0.69
8 16 عنایت الله حفیظ 1029-4-4 11,375 0.62
9 10 محمد حکیم تورسن 1037-1-2 6,500 0.36
10 5 احمد ولی مسعود 1035-8-11 3,942 0.22
11 7 محمد شهاب حکیمی 1033-4-8 3,318 0.18
12 15 پوهاند پروفیسور دوکتور غلام فاروق نجرابی 1007-2-18 1,608 0.09
13 17 محمد حنیف اتمر 1058-7-9 1,567 0.09
14 6 نور رحمان لېوال 1025-5-16 855 0.05
مجموعه 1,823,948