د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو
ټاکنو د ۱۳۹۳ کال

د ولسمشرۍ ټاکنو نهايي پایلې
پایلې د رایو د ترتیب پراساس
د پايلو څرنګوالى: تصدیق شوې پايلې
۲۵ ثور ۱۳۹۳
د رأی پاڼې شمیره د کاندید نوم
‌رأی
%
۱ داکتر عبدالله عبدالله ۲۹۷۲۱۴۱ ۴۵.۰۰%
۵ محمد اشرف غنی احمدزی ۲۰۸۴۵۴۷ ۳۱.۵۶%
۷ زلمی رسول ۷۵۰۹۹۷ ۱۱.۳۷%
۱۰ عبدرب الرسول سیاف ۴۶۵۲۰۷ ۷.۰۴%
۸ انجنیر قطب الدین هلال ۱۸۱۸۲۷ ۲.۷۵%
۹ محمد شفیق گل آغا شیرزی ۱۰۳۶۳۶ ۱.۵۷%
۲ محمد داود سلطان زوی ۳۰۶۸۵ ۰.۴۶%
۱۱ هدایت امین ارسلا ۱۵۵۰۶ ۰.۲۳%
مجموع آرا: ۶۶۰۴۵۴۶

  د ولسمشرۍ