بلخ
نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه
نتایج براساس کاندیدان منتخب
وضعیت نتایج : تصدیق شده
28 - 12 - 1397
شماره شماره ورقه رای نام کاندید شماره کاندید رای %
1 68 غلام عباس ابراهیم زاده 21-1185-10 17,543 9.0
2 2 احمد شاه رمضان 21-1329-1 11,238 5.8
3 74 علم خان ازادی 21-1074-27 10,448 5.4
4 43 عبدالحمید شریفی 21-1141-9 10,148 5.2
5 36 سیدظاهر مسرور 21-1306-3 10,030 5.2
6 65 محمد علی محقق 21-1118-4 9,683 5.0
7 58 گل رحمن همدرد 21-1273-58 9,598 4.9
8 53 ریس عبدالخالق 21-1257-28 9,486 4.9
9 47 صیفوره نیاری 21-1049-81 3,377 1.7
10 15 فوزیه حمیدی 21-1250-64 3,157 1.6
11 52 برشنا ربیع 21-1150-78 3,019 1.6
مجموع 97,727