د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون

موږ سره ونښلئ:

د ټاکنو تر ورځې د وخت شمېرنه

ورځ
ساعت
دقيقه
ثانيه
د 1397 د ميزان 28 مه، شنبه - د ولسي جرګې د ټاکنو ورځ