انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

دعوتنامۀ مطبوعاتی

قابل توجه رسانه های محترم!
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته

کمیسیون مستقل انتخابات (نشست هماهنگی جندر پیرامون مشارکت مؤثر زنان در روند ثبت نام) را با حضورداشت مقامات رهبری کمیسیون و ادارات ذیربط برگزار می‌نماید.

بناءً از تمام رسانه های محترم دعوت میگردد تا در نشر و پخش جزئیات برنامه ما را همکاری نموده ممنون سازند.

 تاریخ:  ۲۷ جوزا ۱۳۹۸

تنظیم وسایل رسانه ها: ۹:۱۵ قبل از ظهر

شروع برنامه: ۹:۳۰  قبل از ظهر

آدرس: مرکز رسانه ها، دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات، کابل-افغانستان

 

شماره عنوان بست تعداد بست موقعیت تاریخ شروع اعلان تاریخ ختم اعلان درخواست آنلاین
۱ مدیر فیسبوک ۱ دفتری مرکزی ۱۳۹۸/۳/۲۲ ۱۳۹۸/۳/۲۸ درخواست
۲ مدیرمحتویات ویب سایت ۱ دفتر مرکزی ۱۳۹۸/۳/۲۲ ۱۳۹۸/۳/۲۸ درخواست
۳ مدیر روابط خارجه ۱ دفتر ولایتی کابل ۱۳۹۸/۳/۲۲ ۱۳۹۸/۳/۲۸ *دفتر ولایتی کابل
۶ مدیر جندر ۱ دفتر ولایتی کابل ۱۳۹۸/۳/۲۲ ۱۳۹۸/۳/۲۸ *دفتر ولایتی کابل
۷ آموزگار ولایتی ۲ دفتر ولایتی کابل ۱۳۹۸/۳/۲۲ ۱۳۹۸/۳/۲۸ *دفتر ولایتی کابل
۸ مامور منابع بشری ۱ دفتر ولایتی کابل ۱۳۹۸/۳/۲۲ ۱۳۹۸/۳/۲۸ *دفتر ولایتی کابل
۹ مدیر تکنالوژی معلوماتی ۱ دفتر ولایتی کابل ۱۳۹۸/۳/۲۲ ۱۳۹۸/۳/۲۸ *دفتر ولایتی کابل

* متقاضیان خلص سوانح (CV) و کاپی اسناد تحصیلی خویش را به ریاست امور انتخاباتی کابل از ساعت ۹ قبل از ظهر الی ۳:۳۰ بعد از ظهر تسلیم نمایند.  جهت اخذ معلومات بیشتر به شماره (۰۷۸۳۱۱۳۸۵۸) به تماس شوید.