انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

شماره عنوان بست بست کد بست تعداد بست موقعیت تاریخ شروع اعلان تاریخ ختم اعلان درخواست آنلاین
۱ سکرتر عضو کمیسیون ۴  729001013 ۴ ریاست دفتر مقام ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ درخواست
۲ سکرتر معاون کمیسیون ۴  729001011 ۱ ریاست دفتر مقام ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ درخواست
۳ سکرتر منشی کمیسیون ۴  729001012 ۱ ریاست دفتر مقام ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ درخواست