انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

موضوع تاریخ شروع تاریخ ختم

نام پروژه:{تهیه و تدارک ۳۸ قلم قرطاسیه باب مورد نیاز دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات}

کود پروژه: IEC/KBL/G4/NCB/1399

کمیسیون مستقل انتخابات از تمام واجدین شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک قرطاسیه باب مورد نیاز این اداره اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را از ریاست تدارکات کمیسیون و ویب سایت اداره تدارکات ملی بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشر اعلان الی 21 روز تقویمی به ریاست تدارکات کمیسیون واقع پکتیا کوت، سرک کابل - جلال آباد، شهر کابل ارایه نمایند. آفرهای نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر به صورت تضمین بانکی مبلغ  83,000 هشتاد و سه هزار افغانی اخذ میگردد.

 ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ۱۳۹۹/۱/۶

نام پروژه: {ترمیم وتهیه پرزه جات ۲۲۶ پایه ایرکندشن های دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات}

کود پروژه: IEC/KBL/G3/NCB/1399

کمیسیون مستقل انتخابات از تمام واجدین شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی ترمیم و تهیه پرزه جات ۲۲۶ پایه ایرکندیشن های دفتر مرکزی این اداره اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را از ریاست تدارکات کمیسیون مستقل انتخابات و ویب سایت اداره تدارکات ملی بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشر اعلان الی 21 روز تقویمی به ریاست تدارکات کمیسیون مستقل انتخابات واقع پکتیا کوت، سرک کابل - جلال آباد، شهر کابل ارایه نمایند. آفرهای نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر به صورت تضمین بانکی مبلغ 35000 سی وپنچ هزار افغانی اخذ میگردد.

قابل ذکر استکه تاریخ افرگشایی در روز رخصتی جمعه واقع شده فردای انکه روز شنبه 26 دلو میباشد نیز رخصتی عمومی است بناْ جلسه افرگشایی بتاریخ ۲۷ دلو روز یکشنبه میباشد.

۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷

نام پروژه: {تهیه و تدارک ۲۱۵۰۰۰ لیتر تیل دیزل و ۱۵۰۰۰ لیتر تیل پطرول مورد نیاز دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات}

کود پروژه: IEC/KBL/G1/NCB/1399

کمیسیون مستقل انتخابات از تمام واجدین شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک تیل مورد نیاز این اداره اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را از ریاست تدارکات کمیسیون مستقل انتخابات و ویب سایت اداره تدارکات ملی بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشر اعلان الی 21 روز تقویمی به ریاست تدارکات کمیسیون مستقل انتخابات واقع پکتیا کوت، سرک کابل - جلال آباد، شهر کابل ارایه نمایند. آفرهای نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر به صورت تضمین بانکی مبلغ 420،000 چهارصدو بیست هزار افغانی اخذ میگردد.

۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷