انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

کمیسیون مستقل انتخابات به منظور حصول اطمینان از تأمین شفافیت بیشتر در روند انتخابات، مطابق احکام قانون انتخابات برای نهادهای ناظر، مشاهد و رسانه های همگانی واجدشرایط و متقاضی اعتبارنامه صادر و کارت شناسایی ناظرین، مشاهدین و گزارش گران را تصدیق می نماید. 

کمیسیون مستقل انتخابات به منظور تامین هرچه بیشتر شفافیت روند انتخابات، مطابق احکام قانون انتخابات، لوایح و طرزالعمل‎های مربوطه زمینه نظارت، مشاهده و تهیه گزارش از روندهای مختلف انتخابات را برای نهادهای واجدشرایط و علاقمند فراهم نموده است.

کمیسیون مستقل انتخابات متعهد است تا تمام فرایند انتخابات را به صورت شفاف و سالم تطبیق  نماید.

مولانا محمد عبدالله کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات طی کنفرانس مطبوعاتی در مقر این نهاد، معلومات جدید را در مورد ارتقای ظرفیت وسایل بایومتریک با رسانه ها شریک ساخت.

کنفرانس مطبوعاتی در مورد معرفی معیارات جدید برای جلوگیری از تقلبات در انتخابات پیشرو در مرکز رسانه های کمیسیون امروز ۲۹ اسد ۱۳۹۸ برگزار شد.