انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

کمیسیون مستقل انتخابات، درحدود 23176 فورم نتایج دیجیتلی که حدود 1 میلیون و 7 صدو 87 هزار مشخصات رأی دهندگان می‌شود را درمرکز دیجیتلی پروسس کرده است.

گروه داد‌خواهی حقوق سیاسی زنان با اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات در مقر این کمیسیون دیدار کردند.

هیأت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات به جان بس سفیر ایالات متحده امریکا به مقر کمیسیون خوش آمدید گفته افزود: "از همکاری های مالی و تخنیکی ایالات متحدۀ امریکا تشکری مینمائیم. این کمیسیون با شفافیت و بیطرفی مصروف جمع بندی نتایج انتخابات بوده و نتایجی قابل قبول را اعلام مینمائیم."

رهبری کمیسیون مستقل انتخابات طی کنفرانس مطبوعاتی آخرین اطلاعات پیرامون جمعبندی نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۶میزان ۱۳۹۸ را در اختیار رسانه ها و مردم قرار داد.

کمیسیون مستقل انتخابات در مشوره با ناظرین کاندیدان ریاست جمهوری، برای تسریع روند انتقال معلومات بایومتریک به سرور مرکزی شیوه جدید را موفقانه آغاز نمود.