انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

کمیسیون مستقل انتخابات بسته بندی وسایل تخنیکی جهت بازشماری و تفتیش آرا را در حضور ناظرین و مشاهدین آغاز نموده است. رهبری کمیسیون از ناظرین و مشاهدین میخواهد، با نظرداشت کمبود وقت، به زمان معینه که برای شان ابلاغ شده است برای نظارت و مشاهده حاضر باشند.

کمیسیون مستقل انتخابات ورکشاپ آموزشی را برای ناظرین نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، احزاب سیاسی، رسانه‌ها و مشاهدین پیرامون طرزالعمل تفتیش، بازشماری  آرا و رهنمود استفاده از دستگاه بار کًد خوان در مرکز این کمیسیون برگزار کرد.

رهبری کمیسیون مستقل انتخابات طی یک کنفرانس مطبوعاتی در مورد گزارش کمپنی قرار دادی (دارملوک) پیرامون شناسایی آرای معتبر و خلاف معیارات، به رسانه ها معلومات داد.

اعضای رهبری کمیسیون طی کنفرانس مطبوعاتی در مورد شناسایی تعداد ۴۷ هزار رأی دهنده که تصاویر مشابه، عکس زیر سن و خلاف معیارات داشتند، خبر داد.

کمیسیون مستقل انتخابات ورکشاپ آموزشی پیرامون طرزالعمل تفتیش، بازشماری و ابطال آرا و تطبیق نتایج بایومتریک را در مرکز این کمیسیون برگزار کرد.