انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

هیأت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات نشستی را پیرامون ارزیابی تخنیکی دستگاه بایومتریک توسط نهادهای ملی و بین المللی (پوهنتون پولی تخنیک کابل، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، مسئولین (UNDP) در مقر این نهاد برگزار کرد.

 خانم حواعلم نورستانی رییس این کمیسیون ضمن خوش آمدید به حاضرین گفت: " کمیسیون بر بنیاد فقرهً ۳ مدهً ۱۹ قانون انتخابات مکلف است که قبل از انتقال دستگاه های بایومتریک به ولایات باید تائیدی نهادهای ملی و بین المللی را اخذ نمایند و بعد از آن به ولایات ارسال گردد؛ همچنان ایشان افزود که پلان انتقال مواد انتخاباتی از سوی کمیسیون تهیه و همرای ارگان های امنیتی شریک  شده است؛ که پس از تاًییدی نهاد های ملی و بین المللی انتقال آن را به ولایات آغاز می‌کنیم."

سپس آقای سید عصمت الله مل معاون و عضو کمیسیون گفت: "بعد از مواصلت وسایل به کشور ما نشست های متعددی را با اعضای جامعه مدنی، احزاب سیاسی و رسانه ها برگزار کردیم و ظرفیت وسایل را مطابق طرزالعمل ها و نظریات نهادهای ذیربط بلند بردیم. همچنان آقای مل به بخش تخنیکی دستور داد تا توانایی ظرفیت وسایل بایومتریک را به حاضرین تشریح نماید."

در ادامه خانم ایلوینا روبنسن عضو بین المللی کمیسیون در مورد استفاده از این دستگاه در انتخابات پیشرو را یک قدم نیک پنداشته و افزود که از این دستگاه به گونه‌ای بهتر استفاده خواهد شد.

از سوی دیگر نهاد های ملی و بین االمللی استفاده از این دستگاه در انتخابات به خاطر جلوگیری از تقلب را تایید و موثر دانسته و علاوه کردند که با این دستگاه میتوان تا حدی جلو تقلب در انتخابات را گرفت و از پُر شدن صندوق ها از رای تقلبی جلوگیری کرد.   

مطابق به فقرۀ ۲و۳ مادۀ ۱۹ طرح تعدیل، ایزاد و حذف در برخی از مواد قانون انتخابات، کمیسیون مکلف است، به منظور تسریع پروسه انتخابات و تأمین شفافیت، تدابیری را اتخاذ نماید که همه مراحل پروسه انتخابات به شمول ثبت نام و تشخیص رأی دهندگان مطابق طرزالعمل مربوطه با استفاده از سیستم الکترونیکی و تکنالوژی بایومتریک طور مصوون صورت گیرد. کمیسیون مکلف است، قبل از استفاده از سیستم متذکره آن را توسط مراجع با اعتبار ملی و بین المللی مورد ارزیابی تخنیکی قرار دهد؛ با نهادهای ملی (رئیس پوهنځی ساینس پولی تخنیک کابل و مسئول آبلیکیشن وزارت مخابرات) و نهاد بین المللی (UNDP)  به تاریخ ۶ سنبلۀ سال ۱۳۹۸ خورشیدی برگزار گردید.