انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

ورکشاپ آموزشی برای مدیران و آموزگاران دفاتر ولایتی در مقر کمیسیون بتاریخ ۳۰ اسد سال روان تدویر یافت.

در نخست آقای مسافر قوقندی مُنشی و عضو این کمیسیون به اشتراک کنندگان ضمن خوش آمدید گفت: آموزشات را فرا گرفته و آن را با تمام امانت و وجه احسن به ولایات خود انتقال دهید؛ و اصل بی‌طرفی خود را حفظ کنید.

سپس آقای احمد اسحاق حسن عضو بین المللی کمیسیون گفت: "تلاش می‌ورزیم جلوی تقلبات انتخاباتی را بگیریم از همین رو در راستای استفاده از تکنالوژی و آموزش کارمندان تلاش می‌کنیم."

از سوی دیگر داکتر محمد عثمان فروتن معاون عملیاتی دارالانشای در مورد ارزش آگاهی دهی و اطلاع رسانی صحبت نموده افزود: "فورم های مخصوص به شما داده میشود، از جریان آموزشات ولایات باید نظارت و ارزیابی دقیق صورت گرفته و گزارش دهی همه جانبه داشته باشید. موفقیت انتخابات بستگی به چگونگی آموزشات دارد."

در ادامه، علی شاه مصباح معاون ارتباطات ستراتیژیک دارالانشای کمیسیون بیان داشت: "از شما و کارکرد تان در ولایات حمایت میکنیم. در مرکز یک تیم هماهنگ و بسیار مستحکم آموزشی وجود دارد واز شما نیز خواهشمندم که این هماهنگی را با آمرین و مامورین ولسوالی ها به وجود بیاورید."

از سوی هم، رحمت الله صالحی رئیس آموزش های انتخاباتی در مورد اجندای برنامۀ آموزشی چنین معلومات داد: برای نزدیک به ۲۰۰ تن مدیر و آموزگار دفاتر ولایتی به مدت پنج روز ورکشاپ آموزشی در نظر گرفته شده که در بارۀ میتود های آموزشی، استفاده از وسایل بایومتریک و طرزالعمل ها رأی دهی و شمارش آرا میباشد.

نامبرده در خطاب به حاضرین گفت: "عین شکل شما این برنامه 5 روزه را برای آمرین و مامورین ولسوالی ها تدویر مینمائید و ایشان 4 روز برنامۀ مذکور را برای مدیر مرکز، رئیس محل، مامور تثبیت هویت و مامور بایومتریک تدویر و بعداً برنامه یک روزه برای کنترولر قطار، مامور صندوق و توزیع کنندۀ اوراق رأی دهی؛ برگزار مینمائید."