انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

دعوتنامۀ مطبوعاتی

قابل توجه رسانه های محترم!
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته

کمیسیون مستقل انتخابات (نشست هماهنگی جندر پیرامون مشارکت مؤثر زنان در روند ثبت نام) را با حضورداشت مقامات رهبری کمیسیون و ادارات ذیربط برگزار می‌نماید.

بناءً از تمام رسانه های محترم دعوت میگردد تا در نشر و پخش جزئیات برنامه ما را همکاری نموده ممنون سازند.

 تاریخ:  ۲۷ جوزا ۱۳۹۸

تنظیم وسایل رسانه ها: ۹:۱۵ قبل از ظهر

شروع برنامه: ۹:۳۰  قبل از ظهر

آدرس: مرکز رسانه ها، دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات، کابل-افغانستان

 

بانو حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات با معین پلان و پالیسی وزارت امور زنان بانو سپوژمی وردک دیدار کرد.

در این دیدار طرفین بالای تطبیق پالیسی مشارکت زنان در روند انتخابات، تفاهمنامۀ مربوطه بحث و تعهد همکاری نمودند.

خانم نورستانی از همکاری های آن وزارت در انتخابات قدردانی نموده و از ایشان خواست که در قسمت مشارکت وسیع زنان در انتخابات، کمیسیون مستقل انتخابات را همکاری نمایند.

خانم وردک گفت، وزارت امور زنان متعهد است پس از امضای تفاهمنامه با کمیسیون پلان تطبیقی را تهیه و همچنان این وزارت در قسمت آگاهی دهی بودجه نیز در نظر گرفته است.

این دیدار بتاریخ نوزدهم جوزا در مقر کمیسیون مستقل انتخابات با اشتراک حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون، رحیمه ظریفی کمیشنر کمیسیون، کمیشنران خارجی این نهاد، معین وزارت امور زنان خانم وردک برگزار گردید.