تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

اعضای محترم کمیسیون مستقل انتخابات، خبرنگاران و همکاران رسانه‌ای که همیشه همکار خوب کمیسیون بوده اند و ملت بزرگ افغانستان !

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته

همان طوری که آگاهی دارید پس از انتقال مواد حساس انتخاباتی از تمام مراکز رأی دهی در دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات، روند جمع بندی نتایج آغاز می‌شود. در شرایط و وضعیت کنونی کشور از هر لحاظ آن، بدیهی است که تمام فورمه های نتایج و سایر اسناد و مدارک لازم بدون کوچکترین مشکل مواصلت نمی ورزد. به همین دلیل در قانون، لوایح و طرزالعمل ها پیش بینی شده است که هرگاه علایم مشهود تقلب به نظر برسد، آرای مندرج فورمه نتایج قابل خوانش نباشد و یا اصل فورمه نتایج مواصلت نورزیده باشد، کمیسیون مطابق احکام ماده 86 قانون انتخابات مکلف است تا صندوق های رأی دهی مربوطه را قرنطین و بعد بررسی یعنی تفتیش و بازشماری نماید. اعضای کمیسیون یک بار دیگر تأکید می‌نماید که با توجه به احکام قانون، لوایح و طرزالعمل ها؛ هدف اساسی تفتیش و بازشماری آراء، تثبیت آرای معتبر و نا معتبر می‌باشد. بنابرین کمیسیون توقع دارد که تمام جوانب ذیدخل این مکلفیت قانونی کمیسیون را درک نمایند و از کمیسیون توقع نداشته باشند که خلاف احکام قانون، آراء را بدون بررسی باطل نماید.

همان طوری که ملت بزرگ افغانستان در جریان قرار دارند، تفتیش و بازشماری آراء در 18 عقرب آغاز گردید. اما در جریان عملیات تفتیش و بازشماری، بنا بر اعتراض برخی از ستادهای انتخاباتی و پاسخگوی کمیسیون نسبت به اعتراضات آنها، در حدود چهار روز متوقف گردید. بعد از گفتگو و جلسات تخنیکی با نمایندگان ستادها مجدداً آغاز گردید که تا اکنون روند تفتیش و بازشماری آراء در 26 ولایت تکمیل گردیده است. در 1 ولایت به شکل نارمل جریان دارد، فورمه های نتایج و چک لست تفتیش 25 ولایت در مرکز ملی جمع بندی نتایج طی مراحل شده است. و متأسفانه در 7 ولایت بنا بر اعتراض برخی از ستادهای انتخاباتی هنوز روند بازشماری و تفتیش آغاز نشده است.

اعضای کمیسیون مستقل انتخابات، به منظور شنیدن دیدگاها و نظریات کاندیدان محترم از آغاز تا اکنون نزدیک به صد جلسه مشورتی را با ستادهای مختلف انتخاباتی در سطوح رهبری و نمایندگان تخنیکی آنها برگزار نموده است. همچنان برای حفاظت از آرای واقعی مردم که در نزد کمیسیون یک امانت است؛ اعضای کمیسیون در هر شرایط آماده گفتگو با تیم‌های انتخاباتی که بخواهند می‌باشد و همچنان در روشنایی قوانین نافذه، لوایح و طرزالعمل های انتخاباتی هر گونه معلومات تخنیکی و عملیاتی را که ستادهای انتخاباتی و یا سایر جوانب ذیدخل نیاز داشته باشند، تیم های تخنیکی کمیسیون مانند گذشته در اختیار شان قرار می‌دهد.

همان‌طوری که بارها اعلان گردید در نزد اعضای کمیسیون مستقل انتخابات، آرای معتبر است که اساس بایومتریکی داشته باشد. تثبیت آرای معتبر و نا معتبر بر اساس قانون، لوایح و طرزالعمل های مربوطه صورت می‌گیرد. به مردم افغانستان و تمام جوانب ذیدخل اطمینان می‌دهیم که در روند کاری و تصمیم گیری کمیسیون هیچگونه علایق و سلایق جانبدارانه وجود ندارد. بل؛ برای کمیسیون معیار، قانون، لوایح و طرزالعمل ها می‌باشد. به طور نمونه؛ کمیسیون مستقل انتخابات بنا بر احکام ماده 86 قانون انتخابات، ماده نهم لایحه جمع بندی آراء و جزء 11 ماده نهم لایحه تفتیش، بازشماری و ابطال آراء طی فیصله نامه شماره 105 خویش به تعداد 2423 محل را به تفتیش و بازشماری ویژه راجع ساخت. تا اسناد کافی و دقیق جهت اعتبار دهی و یا عدم اعتبار دهی آن بدست آید. همان طوری که به تاریخ 2 قوس سال روان اعلان گردید از 2423 محل، به تعداد 1190 محل رای‌دهی، نتیجه تفتیش و بازشماری و گزارش ویژه آن به دفتر مرکزی مواصلت ورزیده بود. اعضای کمیسیون بعد از بررسی گزارش‌ها و چک لست تفتیش و اسناد و شواهد کافی در مورد 1179 محل آن، طی فیصله نامه شماره 113، ابطال آن را اعلان نمود. 11 محل آن نیاز به گزارش و معلومات بیشتر داشت که دارالانشای کمیسیون آنرا جهت تصمیم گیری آماده خواهد ساخت. هرگاه نتایج تفتیش و بازشماری و گزارش سایر محلات باقیمانده از 2423 محل به دفتر مرکزی کمیسیون مواصلت ورزد؛ کمیسیون در مورد آن نیز تصامیم قانونی اتخاذ خواهد نمود.

کمیسیون مستقل انتخابات، از تمام ستادهای انتخاباتی کاندیدان محترم توقع جدی دارد که قانون، لوایح، طرزالعمل ها و اصول رفتار کاندیدان و ناظرین را رعایت نمایند. بگذارند تا کمیسیون مستقل انتخابات وظایف خویش را مطابق قوانین نافذه انجام دهند. مرجع رسیدگی به تخطی ها و تخلفات انتخاباتی مطابق احکام قانون، کمیسیون شکایات انتخاباتی می‌باشد که متأسفانه برخی از ستادهای انتخاباتی این نهاد را نادیده گرفته اند.

کمیسیون مستقل انتخابات هر آن تصمیم و فیصله را که صادر نموده است مطابق قانون انتخابات، لوایح و طرزالعمل های مصوب است. به طور نمونه، نسبت به چند فیصله اخیر کمیسیون که برخی از ستادهای انتخاباتی برای شان سؤتفاهم پیش آمده است اشاره می‌گردد.

در مورد فیصله نامه شماره 108، که در رابطه به 137630 معلومات بایومتریکی می‌باشد. می‌خواهیم یک بار دیگر وضاحت بدهیم؛ همان قسمی که بارها اعلان کردیم "اصل در نزد کمیسیون آرای است که اساس بایومتریکی داشته باشد." این ارقام 137630 خودش معلومات بایومتریکی رأی دهندگان است که از 4563 محل رأی دهی از 34 ولایت افغانستان به سرور مرکزی انتقال یافته است. تمام مراکز و محلات آن مشخص است. فورمه های نتایج و ژورنال محل و مرکز موجود است. ناظرین کاندیدان، کمیسیون شکایات انتخاباتی و مشاهدین در این فورمه ها امضا کرده است. اگر کدام تخطی و تخلف انتخاباتی در این محلات صورت گرفته باشد حتما ناظرین کاندیدان مطابق احکام ماده 91 قانون انتخابات شکایات خود را ثبت کرده اند که مرجع مربوطه به آن رسیدگی می‌کند. همچنان در 2141 محل، از مجموع 4564 محل، بر اساس مشکلات که از جانب تیم تخنیکی کمیسیون تشخیص گردید، به تفتیش و بازشماری راجع شده است. جزئیات گزارش تخنیکی آن با کاندیدان و جوانب ذیدخل شریک ساخته شده و در ویب‌سایت کمیسیون در ضمیمه فیصله نامه نشر گردیده است.

همچنان در مورد فیصله نامه شماره 109، که در رابطه به 102012 معلومات بایومتریکی است که در مورد زمان رأی دهی آن بحث است. این معلومات مربوط به 7354 محل در 34 ولایت است. 262 محل آن که حاوی 13949 معلومات بایومتریکی می‌شود به اساس بی نظمی های موجود به تفتیش و بازشماری ویژه راجع شده است و همچنان در کل از 7354 محل مذکور 1894 محل آن که مشکلات در آن تشخیص شده است مطابق اصول، به تفتیش و بازشماری راجع گردیده است.

طوری که در قانون، لوایح و طرزالعمل های کمیسیون واضح است اینکه آن عده آرای معتبر است که در زمان معینه در روز انتخابات استعمال شده باشد؛ گزارش ها، فورمه های نتایج و ژورنال های محلات مذکور نشان می‌دهد که رأی گیری در این محلات در روز انتخابات صورت گرفته است؛ ناظرین کاندیدان، کمیسیون شکایات انتخاباتی و مشاهدین در فورمه های نتایج این محلات امضا کرده اند؛ شمارش آراء در محلات در حضور ناظرین به اساس ماده 85 قانون انتخابات صورت گرفته است؛ آیا منطقی و قانونی است که آرای رأی دهندگان که در روز انتخابات رأی شان را استعمال کرده اند اما بر اساس مشکلات تخنیکی و یا اشتباه کارمند ساحوی، ساعت ماشین بایومتریک درست تنظیم نشده است این آراء باطل شود؟ بر فرض اگر خارج از زمان رأی دهی صورت گرفته است چرا ناظرین که از جانب همین کاندیدان و احزاب سیاسی معرفی شده اند در فورمه های نتایج امضاء کرده اند؟

کمیسیون مستقل انتخابات، خود را مکلف به حفاظت از آرای مردم می‌داند؛ تمام فیصله های خویش را در روشنایی قانون، لوایح و طرزالعمل ها و منطق تخنیکی اتخاذ نموده است. همچنان به اساس فیصله نامه شماره 107 و مکتوب رسمی دارالانشاء به ولایات، کارمندان محلات که آثار تخطی و تخلف انتخاباتی در آن مشاهده شده است توسط دفاتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات جهت تثبیت واقعیت به دفاتر ولایتی کمیسیون شکایات معرفی گردد.

کمیسیون مستقل انتخابات، از حوصله مندی مردم عزتمند کشور قدردانی می‌نماید، همچنان شبانه روزی تلاش می‌نماید تا چالش های ایجاد شده را رفع و به زودترین فرصت ممکن نتایج ابتدائی را اعلان نماید.