انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

دعوتنامۀ مطبوعاتی

قابل توجه رسانه های محترم!
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته

کمیسیون مستقل انتخابات (نشست هماهنگی جندر پیرامون مشارکت مؤثر زنان در روند ثبت نام) را با حضورداشت مقامات رهبری کمیسیون و ادارات ذیربط برگزار می‌نماید.

بناءً از تمام رسانه های محترم دعوت میگردد تا در نشر و پخش جزئیات برنامه ما را همکاری نموده ممنون سازند.

 تاریخ:  ۲۷ جوزا ۱۳۹۸

تنظیم وسایل رسانه ها: ۹:۱۵ قبل از ظهر

شروع برنامه: ۹:۳۰  قبل از ظهر

آدرس: مرکز رسانه ها، دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات، کابل-افغانستان

 

کمیسیون مستقل انتخابات برای افراد پیر و کهن سال، معلول، زنان باردار و سایر کسانیکه مشکلی خاص داشته باشند در هنگام ثبت نام و روز رای دهی، کارمندان مراکز ثبت نام و مراکز رای دهی با آنان همکاری می‌کنند. هم‌چنان کمیسیون مستقل انتخابات فرصت رای دهی را برای عموم کارمندان دولتی (ملکی ونظامی) اردوی ملی، پولیس ملی، امنیت ملی، افراد بیجا شده داخلی، مریضان شفاخانه‌ها و زندانیان که از جانب محکمه از حقوق سیاسی و مدنی ایشان نگردیده باشند فراهم کرده است و آنان می‌توانند با رای شان از حق تعیین سرنوشت سیاسی شان استفاده نمایند.