انځورونه

Tweets by @AfghanistanIEC

مرکزي دفتر

مرضیه «صدیقی»

له رسنیو سره د اړیکو عمومي مدیر

د اړیکي شمیره: 162 692 0790

ایمیل: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ولایتې دفترونه

شهرت، موقف، شماره های تماس و ایمیل آدرس های روئسای امور انتخاباتی و سرپرستان ولایات 
زون شماره  ولایت اسم و تخلص موقف ایمیل آدرس شماره تماس ملاحظات
مرکز 1 کابل وحیدالله تړون سرپرست  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 786121264 سرپرست 
2 پروان  عبدالقاهر صافی  رئیس امور انتخاباتی qaher This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   790692470 رئس امور انتخاباتی
3 پنجشیر غلام حسین شفاهی  رئیس امور انتخاباتی This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 783406094 جدیدالتقرر
4 میدان وردک محمد فرید عمر رئیس امور انتخاباتی This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 788232388 جدیدالتقرر
5 لوگر ایران گل رغان رئیس امور انتخاباتی This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 774276882 جدیدالتقرر
6 کاپیسا بسم الله مهدی رئیس امور انتخاباتی This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 787230691 جدیدالتقرر
شمال 7 بلخ  محمد ایوب بیانی رئیس امور انتخاباتی This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 770497226 جدیدالتقرر
8 جوزجان الماس اورنگزوی رئیس امور انتخاباتی This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 790131389 جدیدالتقرر
9 سمنگان  نجیب الله شفاهی  رئیس امور انتخاباتی This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 799369591 رئس امور انتخاباتی  
10 فاریاب  عبدالبشیر حسام رئیس امور انتخاباتی This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 795626320 جدیدالتقرر
11 سرپل مرتضی عالمی زاده  رئیس امور انتخاباتی This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0766653645 جدیدالتقرر
شرق 12 ننگرهار ذبیح الله وگړی  رئیس امور انتخاباتی This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 799420007 رئس امور انتخاباتی 
13 کنرها امیدالله زهیر رئیس امور انتخاباتی This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 703424478 جدیدالتقرر
14 لغمان  بشیر عمر رئیس امور انتخاباتی This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0778889888 -0788504504 رئس امور انتخاباتی  
15 نورستان شاه جهان سرداری رئیس امور انتخاباتی This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 790692435 رئس امور انتخاباتی 
شمال شرق 16 کندز نورالدین فطرت  رئیس امور انتخاباتی This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 798222221 رئیس امور انتخاباتی 
17 بغلان  نورالله پیغام  رئیس امور انتخاباتی This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 792101266 جدیدالتقرر
18 تخار آغا شیرین نیازی رئیس امور انتخاباتی This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 744444050 جدیدالتقرر
19 بدخشان  محبوب الله سلطانی  مدیر عمومی مالی    793315232 وارسی کننده
جنوب 20 کندهار ایمیل عبدالله  رئیس امور انتخاباتی This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 798901223 جدیدالتقرر
21 هلمند  شبیر احمد  رئیس امور انتخاباتی This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 779432908 جدیدالتقرر
22 ارزگان  احمد شاه قانونی  رئیس امور انتخاباتی This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 729933423 رئیس امور انتخاباتی 
23 زابل  داکتر محمد هاشم درانی  رئیس امور انتخاباتی This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 792101570 رئیس امور انتخاباتی 
24 نیمروز  حبیب الله آزاد رئیس امور انتخاباتی This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 772353008 جدیدالتقرر
جنوب شرق 25 پکتیا نقیب الله حیدری رئیس امور انتخاباتی This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 770880110 جدیدالتقرر
26 خوست  امیر حمزه رئیس امور انتخاباتی This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 790692268 جدیدالتقرر
27 غزنی  عبدالنصیر مومند  رئیس امور انتخاباتی This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 799888849 جدیدالتقرر
28 پکتیکا هارون باور رئیس امور انتخاباتی This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 7922357740 رئیس امور انتخاباتی  
غرب 29 هرات  داکتر احمد داود صدیقزاد رئیس امور انتخاباتی This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 799874681 جدیدالتقرر
30 غور فضل الله جلالی رئیس امور انتخاباتی This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 790692222 رئیس امور انتخاباتی 
31 فراه منیر پارسا رئیس امور انتخاباتی This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 797935050 رئیس امور انتخاباتی 
32 بادغیس  عبدالله احمدی رئیس امور انتخاباتی This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 790692295 جدیدالتقرر
مرتفع 33 بامیان  محمد قاسم قسیم رئیس امور انتخاباتی This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 799482825 رئیس امور انتخاباتی
34 دایکندی امان الله حبیبی  رئیس امور انتخاباتی This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 790692380 رئیس امور انتخاباتی