کمیسیون مستقل انتخابات

سیستم تنظیم امور مالی و گزارش دهی مبارزات انتخاباتی کاندیدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال ۱۳۹۳

2014 Presidential and Provincial Council Candidates Campaign Financial Management and Reporting System

معلومات در رابطه به مساعدت کننده گان

اسم کاندید: انجنیر قطب الدین هلال

گزارش پانزده روز اول (۱۳ دلو ۱۳۹۲ - ۲۷ دلو ۱۳۹۲)

مشخصات مساعدت کننده نوع مساعدت
شماره اسم مساعدت کننده نام پدر شماره تماس نقدی / جنسی مبلغ / ارزش (افغانی)
1 - - - مساعدت معادل و یا بیشتر از 20000 افغانی دریافت نکرده است  0
2 - - - قرضه دریافت نکرده است  0
مجموع مساعدت معادل یا بیشتر از 20000 افغانی 0
مجموع مساعدت کمتراز 20000 افغانی مساعدت کمتر از 20000 افغانی دریافت نکرده است 0
مجموع قروض قرضه دریافت نکرده است 0
مجموع کل مساعدت های دریافتی 0

ابراز نظر

نوت: شماره تماس و پست الکترونیکی شما محفوظ است. تکمیل نمودن تمام بخش های ستاره (*) دار حتمی است.


نظریات

Ahmad yar

afsos ma ba ee mardom meyaya khoda lanatish shan kona ba har tariqa jib khoda por kadan pish az khon mardom