کمیسیون مستقل انتخابات

سیستم تنظیم امور مالی و گزارش دهی مبارزات انتخاباتی کاندیدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال ۱۳۹۳

2014 Presidential and Provincial Council Candidates Campaign Financial Management and Reporting System

لطفآ نوع انتخابات را انتخاب کنید:

  1. گزارش بخش تنظیم امور مالی مبارزات انتخاباتی کاندیدان ریاست جمھوری وشوراھای ولایتی سال 1393
  2. گزارش امور مالی مبارزات انتخاباتی کاندیدان شوراهای ولایتی | ضمیمه 1 | ضمیمه 2 | ضمیمه 3 | ضمیمه 4

شماره نام کاندید مجموعه مساعدت های دریافتی (افغانی) مجموعه مصارف (افغانی) جزئیات مساعدت های دریافتی جزئیات مصارف
1 داکتر عبدالله عبدالله 9291500 10023954
2 محمد داود سلطان زوی 101000 4037569
3 عبدالرحیم وردک 0 399280
4 عبدالقیوم کرزی 1105000 8014754
5 محمد اشرف غنی احمدزی 2830200 5698842
6 محمد نادر نعیم 2350000 5497863
7 زلمی رسول 9840000 9840842
8 انجنیر قطب الدین هلال 0 6210303
9 محمد شفیق گل آغا شیرزی 0 8402370
10 پروفیسور عبدرب الرسول سیاف 540000 5228674
11 هدایت امین ارسلا 1252350 10116260