کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

با ما بپیوندید :

گزارش کتاب های ثبت نام رأی‌دهندگان

شمارهولایتکتاب های فرستاده شدهکتاب های استفاده شدهمجموع استیکرهای فرستاده شدهاستیکرهای توزیع شدهاستیکرهای حذف شدهاستیکرهای معتبر
1 سرپل 604 315 362400 156542 18559 137983
2 پنجشیر 326 224 195600 78302 3513 74789
3 زابل 424 184 254400 68009 2025 65984
4 فراه 718 163 430800 68986 2529 66457