کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

با ما بپیوندید :

اعلانات کاریابی

 

شمارهعنوان بستریاست مربوطهتعداد بستتاریخ آغازاعلانتاریخ ختم اعلان
1 مفتش داخلی آمریت تفتیش داخلی 2 1394/12/24 1395/1/11
2 آمربودجه ریاست مالی و حسابی 1 1394/12/24 1395/1/11
3 مدیربودجه ریاست مالی و حسابی 1 1394/12/24 1395/1/11
4 مدیرعمومی مرکزمعلومات های انتخاباتی ریاست اطلاعات و آگاهی عامه 1 1394/12/24 1395/1/11
5 کارشناس نظارت بر تطبیق قانون انتخابات ریاست حقوق 1 1394/12/24 1395/1/11
6 کارشناس نیازسنجی آموزشی ریاست آموزش های انتخاباتی 1 1394/12/24 1395/1/11
7 مدیر اجرائیه ریاست امور انتخاباتی )عملیاتی( 1 1394/12/24 1395/1/11
8 آمر تعین مراکز و محلات انتخاباتی ریاست امور انتخاباتی )عملیاتی( 1 1394/12/24 1395/1/11
9 مدیر عمومی انسجام و همآهنگی با نهادهای دولتی ریاست امور انتخاباتی 1 1394/12/24 1395/1/11
10 فلمبردار و عکاس ریاست اطلاعات و آگاهی عامه 1 1394/12/24 1395/1/11
11 کارشناس نظارت برتطبیق پالیسی وبرنامه ها ریاست پالیسی وپلان 1 1394/12/24 1395/1/11
12 آمر تولید و توزیع مواد آگاهی عامه ریاست اطلاعات و آگاهی عامه 1 1394/12/24 1395/1/11
13 مدیرعمومی تحلیل و توحید گزارشات ریاست تفتیش داخلی 1 1394/12/24 1395/1/11

جهت معلومات بیشتر در مورد اخذ فورمه درخواستی لطفآ اینجا را کلیک کنید

فورمه درخواستی را از اینجا دانلود نماید