کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

با ما بپیوندید :

اعلانات کاریابی

 

شمارهعنوان بستریاست مربوطهرتبهتاریخ آغازاعلانتاریخ ختم اعلان
1 رئیس دفتر مقام مقام کمیسیون 2 1394/11/12 1394/11/21
2 رئیس آگاهی عامه ریاست آگاهی عامه 2 1394/11/12 1394/11/21
3 رئیس روایط خارجه ریاست روابط خارجه 2 1394/11/12 1394/11/21
4 رئیس حقوق ریاست حقوق 2 1394/11/12 1394/11/21
5 رئیس پلان ریاست پالیسی وپلان 2 1394/11/12 1394/11/21
6 رئیس تکنالوژی معلوماتی ریاست تکنالوژی معلوماتی 2 1394/11/12 1394/11/21
7 رئیس آموزش های انتخاباتی ریاست آموزش های انتخاباتی 2 1394/11/12 1394/11/21
8 مدیریت اجرائیه ریاست دفتر 5 1394/11/12 1394/11/21
9 آمریت تحریرات ریاست دفتر 3 1394/11/12 1394/11/21
10 مدیریت عمومی اسناد وارتباط ریاست دفتر 4 1394/11/12 1394/11/21
11 مدیریت عمومی پذیریش ریاست دفتر 4 1394/11/12 1394/11/21
12 سکرتر رییس کمیسیون ریاست دفتر 3 1394/11/12 1394/11/21
13 مدیریت عمومی اسناد وآرشیف ریاست عمومی دارالانشا 4 1394/11/12 1394/11/21
14 مدیریت تنظیم اسناد وآرشیف ریاست عمومی دارالانشا 5 1394/11/12 1394/11/21
15 مدیریت اجرائیه ریاست پالیسی وپلان 5 1394/11/12 1394/11/21
16 کارشناس احصائیه ریاست پالیسی وپلان 4 1394/11/12 1394/11/21
17 کارشناس انسجام وهماهنگی پروژه های انکشافی ریاست پالیسی وپلان 4 1394/11/12 1394/11/21
18 پوسته رسان ریاست دارالانشاء 7 1394/11/12 1394/11/21

جهت معلومات بیشتر در مورد اخذ فورمه درخواستی لطفآ اینجا را کلیک کنید

فورمه درخواستی را از اینجا دانلود نماید