کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

با ما بپیوندید :

اعلانات کاریابی

 

شمارهعنوان وظیفهبستتاریخ شروع اعلانتاریخ ختم اعلان
1 معاونیت مسلکی "عملیاتی" 1 1396/9/11 1396/9/22
2 ریاست تکنالوژی معلوماتی 2 1396/9/11 1396/9/22
3 ریاست حقوق 2 1396/9/11 1396/9/22
4 ریاست ارتباط خارجه 2 1396/9/11 1396/9/22
5 ریاست پالیسی و پلان 2 1396/9/11 1396/9/22
6 ریاست اطلاعات و آگاهی عامه 2 1396/9/11 1396/9/22
7 ریاست آموزش های انتخاباتی 2 1396/9/11 1396/9/22
8 ریاست مالی و حسابی 2 1396/9/11 1396/9/22
9 رئیس دفتر 2 1396/9/11 1396/9/22

 

فورمه درخواستی را از اینجا دانلود نماید

برای جویای معلومات در اوقات رسمی به این نمرات (0790565454 ) و (0790692038 ) در تماس شوید.