کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

با ما بپیوندید :

انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸

 

انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی ۱۳۹۷

 

اعضای کمیسیون مستقل انتخابات

خبرنامه روز انتخابات

Election Day News

ویدیو

اعلانات کاریابی

شیوه استخدام کارمندان

کمیسیون مستقل انتخابات متعهد است تا با استفاده از شیوه رقابت آزاد افراد شایسته را برای بست‌های خالی این نهاد به منظور پیشبرد به موقع امور اداری به کار بگمارند. ریاست منابع بشری مطابق به طرزالعمل تعیینات کارکنان خدمات ملکی بعد از منظوری مقام محترم کمیسیون مستقل انتخابات و هدایت ریاست عمومی دارالانشاء بست‌های کمبود دفترمرکزی و دفترهای ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات را از طریق ویب‌سایت کمیسیون مستقل انتخابات، صفحه فیسبوک کمیسیون مستقل انتخابات و ویب‌سایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به اعلان می‌گذارد. کاندایدان واجد شرایط بست‌های اعلان شده درخواستی‌های خود را ارسال و در ریاست منابع بشری ثبت می‌گردد. بعد ازختم تاریخ اعلان و تعیین کمیته استخدام کارکنان از طرف مقام محترم کمیسیون مستقل انتخابات پروسه شارت لیست توسط اعضای کمیته امتحان و نظارت کارشناس محترم بورد تعیینات کارکنان خدمات ملکی صورت می‌گیرد. سپس کاندایدان واجد شرایط که شارت لیست شده باشند، نام‌های شان از طریق ویب‌سایت کمیسیون انتخابات نشر می‌گردد.

پس از ختم شارت‌لیست درخواستی‌ها، برای آن عده از متقاضیان که شارت لیست نگردیده‌اند تا 48 ساعت بعد از نشر اعلان در ویب‌سایت کمیسیون، حق ثبت شکایت به بورد رسیدگی به شکایات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری داده می‌شود. بعد از بررسی شکایات و پاسخ به مکاتب بورد محترم رسیدگی به شکایات مطابق طرح استخدام کارکنان، امتحان تحریری و مصاحبه از کاندیدان واجد شرایط اخذ می‌گردد. منابع بشری با حکم دارالانشاء کمیسیون انتخابات، کمیته امتحان را ایجاد می‌نماید. کمیته امتحان مسوولیت تهیه و انتخاب سوالات، برگزاری امتحان تحریری و مصاحبه، طی مراحل و اعلان نتایج امتحان را به عهده دارند. بعد از ارزیابی امتحان تحریری و تقریری از جانب کمیته امتحان، کاندیداهای برنده تشخیص و انتخاب گردیده برای تقرر آن مطابق اصول و قوانین نافذه کشور اجراآت صورت می‌گیرد.

نظارت از روند امتحان

برای حفظ شفافیت در روند استخدام کارکنان دایمی کمیسیون انتخابات، هر دو کمیسیون (کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی و کمیسیون مستقل انتخابات) از آغاز تا ختم پروسه امتحان با حضور نماینده نظارتی خویش، پروسه را نظارت می‌کنند. مسوولیت پیشبرد روند استخدام و برگزاری امتحان و مصاحبه کاندیدان بدوش کمیته امتحان و مصاحبه می‌باشد.

شمارهعنوان وظیفهتعداد بستتاریخ شروع اعلانتاریخ ختم اعلاندرخواستی انلاین
1 مدیر روابط خارجه 1 1397/10/29 1397/11/04  
2 آموزگار آموزش 8 1397/10/29 1397/11/04  
3 آموزگار آگاهی عامه 3 1397/10/29 1397/11/04  
4 مامور اداری و لوجیستیک 1 1397/10/29 1397/11/04  
5 مدیر ارشد دیزاین گرافیک 1 1397/11/03 1397/11/10 درخواستی
6 مدیر دیزاین گرافیک 1 1397/11/03 1397/11/10 درخواستی
7 مامور نظارت بر رسانه ها 1 1397/11/03 1397/11/10 درخواستی

ریاست امور انتخاباتی ولایت کابل، 13 بست موقت خویش را از طریق رقابت آزاد به اعلان سپرده است. از تاریخ 29/10/1397 تا 4/11/1397 متقاضیان خلص سوانح (سی وی) و کاپی اسناد تحصیلی خویش را به ریاست امور انتخاباتی کابل از ساعت 9 قبل از ظهر تا 3:30 بعد از ظهر تسلیم نمایند.

کمیسیون مستقل انتخابات جهت پیشبرد امورات ریاست اطلاعات و اگاهی عامه بست های مؤقت: ( مدیر ارشد گرافیک دیزاین ) ( مدیر گرافیک دیزاین ) و ( مامور نظارت از رسانه ها ) را ازطریق رقابت آزاد سراز تاریخ ۳ الی۱۰ دلو ۱۳۹۷به اعلان می سپارد. لایحه وظایف ضمیمه میباشد. واجدین شرایط و متقاضیان میتوانند از طریق ویب سایت کمیسیون مستقل انتخابات به شکل آنلاین بااستفاده از لینک ذیل درخواست نموده اسناد تحصیلی ،اسناد تجربه کاری و کاپی تذکره را ضمیمه نمایند . صرف درخواستی انلاین پذیرفته میشود . در صورت ضرورت میتوانید به شماره ( 0729050050 )تماس حاصل نموده و حل مطلب نمایید . لینک درخواستی انلاین : http://hq.iec.org.af/recruitment