کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

با ما بپیوندید :

اعلانات کاریابی

 

شمارهعنوان بستتعداد بستتاریخ آغازاعلانتاریخ ختم اعلان
1 معتمد نقدی 1 1395/11/5 1395/11/14

 

فورمه درخواستی را از اینجا دانلود نماید