کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

با ما بپیوندید :

شارت لست بست های خالی که قبلآ به اعلان سپرده شده بود

شمارهعنوان وظیفه
1 لست واجدین شرایط بست آمریت بودجه
2 لست واجدین شرایط کارشناس انسجام و هماهنگی پروژه های انکشافی
3 لست واجدین شرایط بست آمریت ارتباط با موسسات بین المللی و تمویل کنندگان
4 لست واجدین شرایط بست مدیر عمومی صدور اعتبارنامه ها
5 لست واجدین شرایط بست مدیریت عمومی اسناد و آرشیف
6 لست واجدین شرایط بست مدیر عمومی تحلیل و توحید گزارشات
7 لست واجدین شرایط بست مدیر عمومی تهیه مواد آموزشی
8 لست واجدین شرایط بست مفتش داخلی
9 لست واجدین شرایط بست کارشناس تحلیل و مشوره های حقوقی
10 لست واجدین شرایط بست کارشناس تحلیل و توحید پلان
11 لست واجدین شرایط بست کارشناس احصائیه
12 لست واجدین شرایط بست آمریت تهیه مواد آموزشی
13 لست واجدین شرایط بست آموزگار
14 لست واجدین شرایط بست مدیریت عمومی بودجه و تخصیص
15 لست واجدین شرایط بست کارشناس نظارت برتطبیق قانون انتخابات
16 لست واجدین شرایط بست آمریت محاسبه جنسی
17 لست واجدین شرایط بست آمریت تولید و توزیع مواد آگاهی عامه
18 لست واجدین شرایط بست آمریت انکشاف اداره و آموزش
19 لست واجدین شرایط بست مدیریت عمومی تولید و توزیع مواد آگاهی عامه
20 لست واجدین شرایط بست آمر تعیین مراکز و محلات انتخاباتی
21 لست واجدین شرایط بست کارشناس نظارت برتطبیق پالیسی ها و برنامه ها
22 لست واجدین شرایط بست خبرنگار
23 لست واجدین شرایط بست کارشناس نیاز سنجی آموزشی
24 لست واجدین شرایط بست مدیر مسئول مجله انتخابات
25 لست واجدین شرایط بست آمر سیستم مرکز ملی معلومات
26 لست واجدین شرایط بست مدیر عمومی ثبت تنظیم معلومات "دیتابیس"
27 لست واجدین شرایط بست مدیر عمومی سخت افزار
28 لست واجدین شرایط بست مدیر عمومی نرم افزار
29 لست واجدین شرایط بست مدیر عمومی شبکه داخلی و خارجی
30 لست واجدین شرایط بست ریاست مالی و حسابی
31 لست واجدین شرایط بست مدیر عمومی دیزاین گرافیک
32 لست واجدین شرایط بست مدیر عمومی طرح و تهیه مواد آگاهی عامه
33 لست واجدین شرایط بست نلدوان
34 لست واجدین شرایط بست آموزگار
35 لست واجدین شرایط بست دریور
36 لست واجدین شرایط بست برقی
37 لست واجدین شرایط بست ریاست حقوق
38 لست واجدین شرایط بست مستری
39 لست واجدین شرایط بست معتمد روغنیات
40 لست واجدین شرایط بست ریاست روابط خارجه
41 لست واجدین شرایط بست مدیریت عمومی نظارت از تطبیق پالیسی های جندر
42 لست واجدین شرایط بست مدیریت عمومی تحلیل و تصنیف وظایف
43 لست واجدین شرایط بست ریاست تکنالوژی معلوماتی
44 لست واجدین شرایط بست ریاست پلان و پالیسی
45 لست واجدین شرایط بست مدیر عمومی پلان گذاری جندر
46 لست واجدین شرایط بست مدیر عمومی انسجام و هماهنگی با نهاد های دولتی
47 لست واجدین شرایط بست مدیر عمومی سوانح و دیتابیس
48 لست واجدین شرایط بست ریاست دفتر
49 لست واجدین شرایط بست مدیریت عمومی مرکز معلومات های انتخاباتی
50 لست واجدین شرایط بست کارکن خدماتی
51 لست واجدین شرایط بست مدیریت عمومی آموزش
52 لست واجدین شرایط بست ریاست امور انتخاباتی ولایت فراه
53 لست واجدین شرایط بست ریاست امور انتخاباتی ولایت غزنی
54 لست واجدین شرایط بست ریاست امور انتخاباتی ولایت پکتیکا
55 لست واجدین شرایط بست ریاست امور انتخاباتی ولایت کندز
56 لست واجدین شرایط بست ریاست امور انتخاباتی ولایت نورستان
57 لست واجدین شرایط بست ریاست امور انتخاباتی ولایت لغمان
58 لست واجدین شرایط بست ریاست امور انتخاباتی ولایت سمنگان
59 لست واجدین شرایط بست ریاست امور انتخاباتی ولایت هلمند
60 لست واجدین شرایط بست ریاست امور انتخاباتی ولایت بادغیس
61 لست واجدین شرایط بست ریاست امور انتخاباتی ولایت بلخ
62 لست واجدین شرایط بست ریاست آموزش های انتخاباتی