کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

با ما بپیوندید :

انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی ۱۳۹۷

 

اعضای کمیسیون مستقل انتخابات

ویدیو

داوطلبی

 

شمارهعنوانتاریخ نشرتاریخ ختم
۱ نامه عقد قرارداد