کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

با ما بپیوندید :

داوطلبی

 

شمارهعنوانتاریخ نشرتاریخ ختم
۱

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود کمیسیون مستقل انتخابات در نظر دارد ، قرارداد (تهیه و تدارک پرزه جات و ترمیم 226 پایه ایرکندیشن مورد نیاز دفتر مرکزی) خویش را به شرکت محترم خدماتی تخنیکی نبی زاده دارای جواز نمبر D-44232 واقع گولایی شش درک ،مرکز کابل ، کابل ، افغانستان را که مبلغ 88020 هشتاد و هشت هزار و بیست افغانی را به اساس فی واحد احتوا مینماید اعطاء نماید .
اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست دارالانشاء کمیسیون مستقل انتخابات واقع پکتیا کوت ، سرک عمومی کابل – جلال آباد ، کابل افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱