کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

با ما بپیوندید :

داوطلبی

 

شمارهعنوانتاریخ نشرتاریخ ختم
۱

عنوان پروژه : تهیه وتدارک58 قلم فلتر باب و روغنیات مورد نیاز دفتر مرکزی کمیسون مستقل انتخابات

کود پروژه: IEC/G2/NCB/ 1398

کمیسیون مستقل انتخابات از تمام واجدین شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه وتدارک 58 قلم فلترباب و روغنیات مورد نیاز دفتر مرکزی این اداره اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را از آمریت تهیه وتدارکات کمیسیون بدست آورده آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه وطبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی 21 روز تقویمی به امریت تهیه وتدارکات کمیسیون مستقل انتخابات واقع پکتیا کوت ، سرک عمومی کابل – جلال اباد ، شهر کابل ارایه نمایند ، آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمیباشد.

تضمین آفر به صورت تضمین بانکی ویا نقداً به مبلغ 56000 پنچاه وشش هزار افغانی اخذ میگردد.

شماره های تماس : 0796736830/0794779883

 

۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ۱۳۹۷/۱۱/۲۰
۲

عنوان پروژه : تهیه وتدارک پرزه جات وترمیم226 پایه ایرکندیشن دفتر مرکزی کمیسون مستقل انتخابات

کود پروژه: IEC/G3/NCB/1398

کمیسیون مستقل انتخابات از تمام واجدین شرایط دعوت می نماید تا درپروسه داوطلبی تهیه وتدارک پرزه جات وترمیم 226 پایه ایرکندیشن دفتر مرکزی این اداره اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را از آمریت تهیه وتدارکات کمیسیون بدست آورده آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه وطبق قانون وطرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی 21 روز تقویمی به امریت تهیه وتدارکات کمیسون مستقل انتخابات واقع پکتیا کوت ، سرک عمومی کابل – جلال اباد ، شهر کابل ارایه نمایند ، آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پزیرش نمیباشد.

تضمین آفر به صورت تضمین بانکی ویا نقداً به مبلغ 30800 سی هزاروهشتصد افغانی اخذ میگردد.

شماره های تماس : 0796736830/0794779883

 

۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ۱۳۹۷/۱۱/۲۰
۳

عنوان پروژه : تهیه و تدارک 802 قلم پرزه جات وسایط مورد نیاز دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات

کود پروژه: IEC/G4/NCB/1398

کمیسیون مستقل انتخابات از تمام واجدین شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک 802 قلم پرزه جات وسایط مورد نیاز این اداره اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را از آمریت تهیه و تدارکات کمیسیون مستقل انتخابات بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشر اعلان الی 21 روز تقویمی به آمریت تهیه و تدارکات کمیسیون مستقل انتخابات واقع پکتیا کوت، سرک کابل جلال آباد، شهر کابل ارایه نمایند. آفرهای نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر به صورت تضمین بانکی ویا نقداً به مبلغ 330000 سه صد و سی هزار افغانی اخذ میگردد.

شماره های تماس : 0796736830/0794779883

 

۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹
۴

عنوان پروژه : اعطای قرارداد

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود ، کمیسون مستقل انتخابات در نظر دارد ، قرارداد (تهیه وتدارک 200000 هزار لیتر تیل دیزل و 20000 هزار لیتر تیل پطرول مورد نیاز نیاز دفتر مرکزی) خویش را به شرکت محترم خدمات لوژستیکی اتفاق غزنه دارای جواز نمبر D-58500 واقع خوشحال خان ، سرک دیوان بیگی ، مرکز کابل ، کابل افغانستان را به مبلغ مجموعی 12،604،000 دوازده میلیون وشش صدو چهارهزار افغانی را احتوا مینماید اعطاء نماید .
اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل ان به ریاست دارالانشاء کمیسون مستقل انتخابات واقع پکتیا کوت ، سرک عمومی کابل – جلال اباد ، کابل افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳