کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

با ما بپیوندید :

داوطلبی

 

شمارهعنوانتاریخ نشرتاریخ ختم
۱

عنوان پروژه : تهیه وتدارک 150000 هزار لیتر تیل دیزل نوع L02 مورد نیاز دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات
کود پروژه : IEC/G6/NCB/1397
کمیسیون مستقل انتخابات از تمام واجدین شرایط دعوت مینماید تا درپروسه داوطلبی تهیه وتدارک 150000 هزارلیتر تیل دیزل مورد نیاز این اداره اشتراک نموده ونقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را از آمریت تهیه وتدارکات کمیسیون مستقل انتخابات بدست آورده ، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه وطبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی 21 روز تقویمی به آمریت تهیه وتدارکات کمیسیون مستقل انتخابات واقع پکتیا کوت سرک عمومی کابل – جلال آباد ، شهر کابل ارایه نمایند . آفرهای ناوقت رسیده وانترنیتی قابل پذیرش نمیباشد .تضمین آفر به صورت تضمین بانکی ویانقداً به مبلغ 270000 دوصدوهفتاد هزارافغانی اخذ میگردد .

شماره های تماس 0796736830 /0794779883
نکته : درصورتکه 28 میزان مصادف با روزبرگذاری انتخابات واقع گردد افرگشائی به روز بعدی کاری صورت میگرد .

 

۱۳۹۷/۷/۷ ۱۳۹۷/۷/۲۷