کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

با ما بپیوندید :

داوطلبی

 

شمارهعنوانتاریخ نشرتاریخ ختم
۱

تهیه و تدارک ۸۱ قلم قرطاسه باب IEC/G2/NCB/1397

کمیسیون مستقل انتخابات از تمام واجدین شرایط دعوت مینماید در ‍پروسه داوطلبی تدارک ۸۱ قلم قرطاسیه باب مورد نیاز این اداره اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را از آمریت تهیه و تدارکات کمیسیون مستقل انتخابات بدست آورده آفر ها خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشر اعلان الی ۲۱ روز تقویمی به آمریت تهیه وتدارکات کمیسیون مستقل انتخابات واقع پکتیا کوت سرک کابل جلال آباد شهر کابل ارایه نمایند. آفر ها نا وقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمیباشد. تضمین آفر ها به صورت تضمین بانکی و یا نقداٌ به مبلغ (۱۱۶۰۰۰) یکصد و شانزده هزار افغانی اخذ میگردد.

۱۳۹۷/۴/۱۳ ۱۳۹۷/۵/۳
۲

 اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

بدینوسیله به تاسی از فقره 2 ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود ، کمیسیون مستقل انتخابات در نظر دارد( قرارداد تهیه و تدارک پرزه جات مختلف النوع 266 پایه ایر کندیشن مورد نیاز دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات) را به شرکت محترم لوژستیکی تاژ ، دارای جواز نمبر 83700 واقع خانه نمبر9 سرک اول شاه شهید مرکز کابل ، کابل افغانستان را به مبلغ 132137 یک صدو سی دو هزاریک صدو سی وهفت افغانی به اساسی قیمت ارایه شده فی واحد که قرارداد به اساس مبلغ بودجه منظورشده مبلغ 550000 پنجصدوپنجاه هزارافغانی را احتوا می نماید اعطاء نماید .
اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض درزمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست دارالانشاء کمیسیو مستقل انتخابات واقع پکتیا کوت سرک عمومی کابل- جلال آباد وفق ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

۱۳۹۷/۴/۳۱ ۱۳۹۷/۵/۶