کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

با ما بپیوندید :

تقویم انتخابات

تقویم انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال ۱۳۹۳

فعالیت سال تاریخ
اعلان روز انتخابات و نشر تقویم انتخابات ۱۳۹۱ ۱۰ عقرب
پلانگذاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی ۱۳۹۱ ۲۰ عقرب – ۳۰ دلو
نهایی سازی لست مراکز رأیدهی ۱۳۹۱ ۱ عقرب – ۱۵ دلو
ثبت نام کاندیدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی ۱۳۹۲ ۲۵ سنبله – ۱۴ میزان
بررسی معلومات جمع آوری شده ثبت نام کاندیدان ۱۳۹۲ ۱۵ میزان – ۲۶ میزان
نشر لست ابتدایی کاندیدان ۱۳۹۲ ۲۷ میزان
دوره نمایش و اعتراضات ۱۳۹۲ ۲۷ میزان – ۴ عقرب
تصحیح و رسیدگی به اعتراضات ۱۳۹۲ ۲۷ میزان – ۱۸ عقرب
تاریخ نهایی برای انصراف کاندیدان ۱۳۹۲ ۲۰ عقرب
نشر لست نهایی کاندیدان ۱۳۹۲ ۲۵ عقرب
ایجاد کمیسیون رسانه ها ۱۳۹۲ ۲۵ عقرب
دوره مبارزات انتخاباتی کاندیدان ریاست جمهوری ۱۳۹۲/۹۳ ۱۳ دلو – ۱۳ حمل
دوره مبارزات انتخاباتی کاندیدان شوراهای ولایتی ۱۳۹۲/۹۳ ۱۳ حوت – ۱۳ حمل
ختم مبارزات انتخاباتی ( ۴۸ ساعت قبل از روز انتخابات) ۱۳۹۳ ۱۴ حمل
روز انتخابات ۱۳۹۳ ۱۶ حمل
شمارش آرا انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳ ۱۷ حمل – ۳۱ حمل
اعلان نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳ ۴ ثور
درج شکایات در ارتباط به انتخابات ریاست جمهوی ۱۳۹۳ ۱۸ حمل – ۷ ثور
رسیدگی به شکایات انتخابات ریاست جمهوی ۱۳۹۳ ۱۸ حمل – ۱۷ ثور
فیصله نهایی کمیسیون شکایات انتخابات و ارسال آن به کمیسیون مستقل انتخابات ۱۳۹۳ ۱۸ ثور
اعلان نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳ ۲۴ ثور
تطبیق فیصله کمیسیون مستقل انتخابات ۱۳۹۳ ۱ جوزا
دور دوم انتخابات (احتمالی) ریاست جمهوری * ۱۳۹۳ ۷ جوزا
شمارش آرا انتخابات شوراهای ولایتی ۱۳۹۳ ۱ ثور – ۲۲ ثور
اعلان نتایج ابتدایی انتخابات شوراهای ولایتی ۱۳۹۳ ۲۷ ثور
رسیدگی به شکایات انتخابات شوراهای ولایتی ۱۳۹۳ ۲ ثور – ۹ جوزا
فیصله نهایی کمیسیون شکایات انتخابات و ارسال آن به کمیسیون مستقل انتخابات ۱۳۹۳ ۱۰ جوزا
اعلان نتایج نهایی انتخابات شورا های ولایتی ۱۳۹۳ ۱۷ جوزا

*  در صورت برگزاری دور دوم انتخابات، کمیسیون مستقل انتخابات تقویم انتخاباتی جداگانه را نشر خواهد نمود.