کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

با ما بپیوندید :

انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸

 

انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی ۱۳۹۷

 

اعضای کمیسیون مستقل انتخابات

خبرنامه روز انتخابات

Election Day News

ویدیو

تقويم انتخابات دور دوم رياست جمھوری سال ۱۳۹۳

 
تاریخسالفعالیت
٢۵ ثور ١٣٩٣ اعلان روز انتخابات دور دوم و نشر تقويم انتخابات
٢٧ ثور – ١ جوزا ١٣٩٣ انتقال مواد انتخاباتی به دفاتر ولايتی
۴ جوزا – ٢٣ جوزا ١٣٩٣ انتقال مواد انتخاباتی به مراکز ولسوالی ھا
اول جوزا ١٣٩٣ آغاز دوره مبارزات انتخاباتی کانديدان دور دوم رياست جمھوری
٢١ جوزا ١٣٩٣ ختم مبارزات انتخاباتی ( 48 ساعت قبل از روز انتخابات)
٢۴ جوزا ١٣٩٣ روز انتخابات
٢۵ جوزا – ٣١ جوزا ١٣٩٣ جمع آوری خريطه ھای محافظتی نتايج به دفتر مرکزی کميسيون مستقل انتخابات
٢۵ جوزا – ٧ سرطان ١٣٩٣ شمارش آرای انتخابات دور دوم رياست جمھوری
١١ سرطان ١٣٩٣ اعلان نتايج ابتدايی انتخابات دور دوم رياست جمھوری
١٢ و ١٣ سرطان ١٣٩٣ درج شکايات در ارتباط به انتخابات دور دوم رياست جمھوی
١۴ سرطان – ٢۴ سرطان ١٣٩٣ رسيدگی به شکايات انتخابات دور دوم رياست جمھوی
٢۵ سرطان ١٣٩٣ فيصله نھايی کميسيون مستقل شکايات انتخابات و ارسال آن به کميسيون مستقل انتخابات
٣١ سرطان ١٣٩٣ اعلان نتايج نھايی انتخابات دور دوم رياست جمھوری