کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

با ما بپیوندید :

تقويم انتخابات دور دوم رياست جمھوری سال ۱۳۹۳

 
تاریخسالفعالیت
٢۵ ثور ١٣٩٣ اعلان روز انتخابات دور دوم و نشر تقويم انتخابات
٢٧ ثور – ١ جوزا ١٣٩٣ انتقال مواد انتخاباتی به دفاتر ولايتی
۴ جوزا – ٢٣ جوزا ١٣٩٣ انتقال مواد انتخاباتی به مراکز ولسوالی ھا
اول جوزا ١٣٩٣ آغاز دوره مبارزات انتخاباتی کانديدان دور دوم رياست جمھوری
٢١ جوزا ١٣٩٣ ختم مبارزات انتخاباتی ( 48 ساعت قبل از روز انتخابات)
٢۴ جوزا ١٣٩٣ روز انتخابات
٢۵ جوزا – ٣١ جوزا ١٣٩٣ جمع آوری خريطه ھای محافظتی نتايج به دفتر مرکزی کميسيون مستقل انتخابات
٢۵ جوزا – ٧ سرطان ١٣٩٣ شمارش آرای انتخابات دور دوم رياست جمھوری
١١ سرطان ١٣٩٣ اعلان نتايج ابتدايی انتخابات دور دوم رياست جمھوری
١٢ و ١٣ سرطان ١٣٩٣ درج شکايات در ارتباط به انتخابات دور دوم رياست جمھوی
١۴ سرطان – ٢۴ سرطان ١٣٩٣ رسيدگی به شکايات انتخابات دور دوم رياست جمھوی
٢۵ سرطان ١٣٩٣ فيصله نھايی کميسيون مستقل شکايات انتخابات و ارسال آن به کميسيون مستقل انتخابات
٣١ سرطان ١٣٩٣ اعلان نتايج نھايی انتخابات دور دوم رياست جمھوری