کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

با ما بپیوندید :

انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال ۱۳۹۳

نتایج:

تفتیش انتخابات ریاست جمهوری

وضعیت تفتیش و بازشماری نتایج

دستورالعمل ها و طرزالعمل ها

اوراق معلوماتی

تصامیم

  • شماره فیصله ۰۰۲ – ۱۳۹۳ : تفتیش و بازشماری آرای مراکز و محلات رایدهی مشکوک ادامه...
  • شماره فیصله ۰۰۵ – ۱۳۹۳ : لایحه باطل و بی اعتبار شناختن آراء در نتیجه تفتیش و بررسی ادامه...
  • شماره فیصله ۰۰۶ – ۱۳۹۳ : بررسی فورمه های نتایجی که بدون خریطه های محافظتی، در داخل پاکت های دیگر به دفتر مرکزی مواصلت نموده اند ادامه...
  • شماره فیصله ۰۰۷ – ۱۳۹۳ : بررسی فورمه های نتایج محلات رای دهی که مشکل دارند ادامه...
  • شماره فیصله ۰۴۶ – ۱۳۹۳ : تفتیش و بازشماری ارای مراکز و محلات رایدهی مشکوک ادامه...

تفتیش انتخابات شوراهای ولایتی

وضعیت تفتیش و بازشماری نتایج

دستورالعمل ها و طرزالعمل ها

اوراق معلوماتی

تصامیم

  • شماره فیصله ۰۰۲ – ۱۳۹۳ : تفتیش و بازشماری آرای مراکز و محلات رایدهی مشکوک ادامه...
  • شماره فیصله ۰۰۵ – ۱۳۹۳ : لایحه باطل و بی اعتبار شناختن آراء در نتیجه تفتیش و بررسی ادامه...
  • شماره فیصله ۰۰۶ – ۱۳۹۳ : بررسی فورمه های نتایجی که بدون خریطه های محافظتی، در داخل پاکت های دیگر به دفتر مرکزی مواصلت نموده اند ادامه...
  • شماره فیصله ۰۰۷ – ۱۳۹۳ : بررسی فورمه های نتایج محلات رای دهی که مشکل دارند ادامه...
  • شماره فیصله ۰۴۶ – ۱۳۹۳ : تفتیش و بازشماری ارای مراکز و محلات رایدهی مشکوک ادامه...