کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

با ما بپیوندید :

انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی ۱۳۹۷

 

اعضای کمیسیون مستقل انتخابات

ویدیو

تصامیم کمیسیون رسانه های انتخابات

تصامیم انتخابات سال ۱۳۹۷

تصامیم انتخابات سال ۱۳۹۳