کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

با ما بپیوندید :

مراکزرایدهی

کميسيون مستقل انتخابات بر اساس تقسيم اوقات زمانی، برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه مورخ ٢٧ سنبله سال روان تمام آمادگی ھای لازم را روی دست گرفته است. اکنون بعد از ختم پروسه ثبت نام کانديدان، اعلان لست نھائی کانديدان و چاپ اوراق رائ مطابق به تقسيم اوقات زمانی، لست مراکز رای دھی برای انتخابات ولسی جرگه را اعلان می نمايد.

کميسيون مستقل انتخابات برای انتخابات ولسی جرگه سال روان لست ۶٨٣۵ مرکز که دارای ١٩٩۴۵ محل رايگيری ميگردد، ترتيب و آنرا با نھاد ھای امنيتی کشور به منظور حصول اطمينان از تامين امنيت اين مراکز شريک نموده بود. نھاد ھای محترم امنيتی بعد از تکميل بررسی ھای خويش در مورد لست متذکره گزارش خويش را به کميسيون مستقل انتخابات ارايه نمودند که کميسيون در روشنی اين گزارشات اعلان ميدارد که از مجموع ۶٨٣۵ مرکز پلان شده، به تعداد ۵٨٩٧ مرکز که دارای ١٨٧۶٢ محل ميگردد در تمام کشور فعال خواھد شد و به تعداد ٩٣٨ مرکز که دارای ٢۴۴٨ محل رايگيری ميباشد با در نظر داشت ملحوظات امنيتی فعال نخواھد شد. بايد خاطر نشان ساخت که بعد از اعلان لست مراکز از جانب کميسيون ھيچ نوع افزودی در تعداد اين مراکز رونما نميگردد ولی با در نظر داشت تھديدات امنيتی امکان کاھش در تعداد اين مراکز متصور ميباشد.

برای دیدن تمام لست مراکز رایگیری لطفآ اینجا را کلیک کنید، برای دیدن خلاصه لست مراکز رایگیری لطفآ اینجا را کلیک کنید، و یا هم از طریق ولایات ذیل مراکز رایگیری مربوطه خویش را پیدا کنید:

بر اساس حالات امنیتی در ولایت ننگرهار از جمله ۴۵٨ مرکز رايدھی که برای این ولايت در نظر گرفته شده است، فعال نمودن حدود ا ٨١ مرکز رايدھی ناممکن ميباشد. برای لست جدید مراکز رای دهی در ولایت ننگرهار در اینجا وبرای معلومات بیشتر اعلامیه مطبوعاتی را ببینید.

ولایات
1. کابل 18. سمنگان
2. کاپیسا 19. بلخ
3. پروان 20. جوزجان
4. وردک 21. سرپل
5. لوگر 22. فاریات
6. غزنی 23. بادغیس
7. پکتیکا 24. هرات
8. پکتیا 25. فراه
9. خوست 26. نیمروز
10. ننگرهار 27. هلمند
11. کنرها 28. کندهار
12. لغمان 29. زابل
13. نورستان 30. ارزگان
14. بدخشان 31. غور
15. تخار 32. بامیان
16. بغلان 33. پنجشیر
17. کندز 34. دایکندی