کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

با ما بپیوندید :

اعلامیۀ مطبوعاتی اختتام کار کمیتۀ ارزیابی اسناد تدارک دستگاه ثبت نام بایومتریک رأی دهندگان

۱۷ میزان ۱۳۹۶ کار کمیتۀ ارزیابی اسناد شرکت پرولوجکس جهت تدارک دستگاه ثبت نام بایومتریک رأی دهندگان به اتمام رسید. نظر به گزارش هئیات ارزیابی، آفر ارائه شده از جانب شرکت در مرحلۀ ابتدائی ارزیابی، معیارهای شرطنامه را تکمیل ننموده است. بناءً مطابق به قانون و طرزالعمل تدارکات جمهوری اسلامی افغانستان آفر متذکره به مرحلۀ ارزیابی مفصل راه نیافت.

کمیسیون مستقل انتخابات متکی به گزارش ارائه شدۀ هئیات ارزیابی، آفر شرکت مذکور را غیر جوابگو دانسته و جهت اجراأت بعدی آنرا به کمیسیون تدارکات ملی ارجاع نمود.

قابل یادآوریست که ادارۀ تدارکات ملی قبلاً پروسۀ آفر گشائی اسناد تدارکات دستگاه های بایومتریک ثبت نام رأی دهندگان را تکمیل و جهت ارزیابی آنرا به کمیسیون مستقل انتخابات راجع ساخته بود. کمیسیون مستقل انتخابات کمیتۀ ارزیابی را که متشکل از پنج تن بودند، مؤظف ساخت تا در حضور داشت رئیس، کمشنران و رئیس دارالانشاء کمیسیون مستقل انتخابات، نمایندگان ادارۀ ثبت احوال نفوس و نهادهای ناظر و مشاهد ملی و بین المللی اسناد شرکت مذکور را ارزیابی و گزارش آنرا به کمیسیون ارسال کنند.

باید یادآور شد که کمیسیون بر استفاده از تکنالوژی در ثبت نام رأیدهندگان همواره تأکید ورزیده که تا حدی زیادی متضمن شفافیت است.