کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

با ما بپیوندید :

اعلامیۀ مطبوعاتی امضاء سند پروژۀ سازمان ملل متحد جهت حمایت از انتخابات های افغانستان

امروز مؤرخ ۱۲ میزان ۱۳۹۶، سند پروژه جهت حمایت از انتخابات های افغانستان میان دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یونما)، کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مرکزی شکایات انتخاباتی افغانستان در قصر ریاست جمهوری افغانستان امضاء گردید. این اولین جلسۀ بورد سازمان ملل متحد بود که در قصر ریاست جمهوری افغانستان حدود قانونی و مالی را برای سازمان ملل متحد و تمویل کنندگان تعیین نمود تا از انتخابات ها و برنامه های عملیاتی آن حمایت و تقویت کنند.

تادامیچی یاماموتو نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان گفت که ضرورت است تا تلاش های شانرا جهت تطبیق اصلاحات و اتخاذ تدابیر لازم جهت برگزاری انتخابات قابل قبول در افغانستان بیشتر کنند.

پرنیل کاردیل معاون نمایندۀ ویژۀ سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس بخش سیاسی یوناما تأکید کرد که با درنظرداشت زمان محدود، لازم است تا تصامیم کلیدی به زودی اتخاذ گردد تا انتخابات قابل قبول و به وقت برگذار گردد. همچنان علاوه کرد که این کار برای ما یک پروژه نیست زیرا ثبات سیاسی افغانستان با آن ارتباط دارد. برعلاوه، مسؤولین سازمان ملل متحد گفتند که برای روند های مختلف انتخابات ضروری است تا تصامیم مهم به شمول آگاهی عامه برای اعتماد سازی روی نهاد های انتخاباتی به زودی اتخاذ گردند تا پروسه به خوبی مدیریت گردد. در اخیر، یونما منحیث شریک پروسه، از حمایت جامعۀ جهانی جهت آمادگی ها برای پروسه های مختلف انتخابات افغانستان اطمینان داد.

قطعنامۀ شماره ۲۳۴۴ سال ۲۰۱۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد از یونما خواسته است تا در بخش مدیریت انتخابات ها، تقویت تمامیت انتخاباتی، پایداری و شمولیت روند های انتخاباتی، ادارات انتخاباتی افغانستان را حمایت کنند. حمایت از نهادهای مدیریت انتخاباتی قوی و مستقل یکی از ویژگی های این تلاش ها برای تدویر انتخابات مؤفق میباشد. این ماموریت متعهد است تا با نهادهای انتخاباتی مشترکاً کار کند تا در پروسه های دیموکراتیک افغانستان شفافیت را افزایش داده و اعتماد را به میان آورد.

قابل یادآوریست که یونما رهبران سیاسی و جامعۀ مدنی افغانستان را تشویق میکند تا تلاش های شانرا جهت آمادگی برای انتخابات قابل قبول در سال ۱۳۹۷ متحد سازند.