کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

با ما بپیوندید :

اعلامیه مشترک کمیسیون‌های انتخاباتی درپیوند به اعتباردهی آراء مردم در انتخابات ولسی جرگه میزان ۱۳۹۷

کمیسیون‌های انتخاباتی ضمن قدردانی از اشتراک گسترده مردم در انتخابات،‌ متعهد به رعایت قانون و صیانت از آرای مردم منحیث یک امانت می باشند. با توجه به وضعیت حاکم در کشور و با درنظرداشت برخی نارسایی ها در روز انتخابات، تعدادی زیادی از شکایت ها در باره تخطی، تخلف و جرایم انتخاباتی از جانب کمیسیون‌ها دریافت گردیده است.

کمیسیون‌های انتخاباتی با درک اهمیت دیدگاه‌های احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و مردم افغانستان، ضمن اینکه به اجرای وجایب و مکلفیت های قانونی خویش به طور مستقلانه برای حراست از آرای مردم متعهد و پایبند می باشند، به منظور مدیریت بهتر روند جمع بندی آراء و رسیدگی به شکایات واصله و جلوگیری از بی نظمی های احتمالی در مراحل پیش¬رو،‌ با رعایت قانون انتخابات،‌ لوایح و طرزالعمل¬ها و مصوبات هردو کمیسیون،‌ موارد ذیل را در سلسله هماهنگی های بیشتر توافق می نمایند:

۱- آرای صندوق های محلات و مراکز رایدهی که به اساس شناسایی بایومتریک و مطابق به فهرست رایدهندگان در محل مربوطه در روز انتخابات انجام شده است، از اعتبار برخوردار می باشد. مگر اینکه مطابق اسناد تقنینی مربوطه و دلایل و اسناد معتبر دیگر غیر معتبر شناخته شود.

۲- آرای صندوق های محلات و مراکز رای دهی که اوراق رایدهی در آن به اساس شناسایی بایومتریک و در نبود فهرست رای دهندگان در محل رایدهی، به اساس فهرست قلمی اجرا شده است، درصورت که با فهرست اصلی دیتابس مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات تطابق نماید، از اعتبار برخوردار می باشد. مگر اینکه مطابق اسناد تقنینی مربوطه و دلایل و اسناد معتبر دیگر غیر معتبر شناخته شود.

۳- آرای صندوق های محلات و مراکز رای دهی که به اساس فهرست رایدهندگان اجرا شده است، زمانی از اعتبار برخوردار است که از جانب ریس محل، ناظرین و مشاهدین حاضر درهمان محل، طبق طرزالعمل، صحت آن تصدیق گردیده باشد و بالای صندوق و آرای داخل آن کدام اعتراض و شکایت وارد نگردیده و آرای مذکور با رعایت قانون و لوایح مربوطه انجام شده باشد.

۴- آرای صندوق های محلات و مراکز رای دهی که اوراق رایدهی درآن بدون فهرست رسمی، بدون شناسایی بایومتریک و قلمی که با فهرست اصلی مطابقت نداشته باشد و یا بدون نمایندگان کمسیون های انتخاباتی، ناظرین و مشاهدین ، انجام گردیده است، ازاعتبار ساقط دانسته میشود.

۵- کمیسیون‌های انتخاباتی متعهد اند که در وضع لوایح و طرزالعمل های که مرتبط به روند کاری هردو کمیسیون باشد،‌ جلسات مشترک دایر نموده و تصامیم لازم اتخاذ می نمایند.

۶- دفاتر ولایتی کمیسیون‌های انتخاباتی جهت بهبود امور در مطابقت به قانون و طرزالعمل های مربوطه و با مشارکت ناظرین و مشاهدین همکاری های لازم می نمایند.

۷- کمیسیون‌های انتخاباتی به منظور سرعت در روند اجراآت، کمیته مشترک در مرکز ایجاد می نمایند.

۸- هرگاه درنتیجه بررسی ها مبتنی براسناد و مدارک موثق ثابت گردد که کارمندان و مدیران کمیسیون‌های انتخاباتی در هر سطح که باشند و یا کاندیدان و سایر شاملین انتخابات، که در آجرای وظایف شان غفلت و یا مرتکب جرم انتخاباتی گردیده اند و پروسه ملی انتخابات را صدمه و لطمه زده اند، طبق قانون غرض تعقیب عدلی به ارگان های عدلی و قضایی معرفی میگردند.

ومن الله التوفیق