کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

با ما بپیوندید :

دعوتنامه مطبوعاتی

قابل توجه رسانه های محترم!
قرار است، امروز کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی کنفرانس مشترک مطبوعاتی را پیرامون اعلامیه اخیر کمیسیون شکایات انتخاباتی برگزار نمایند . بناءً از تمام رسانه های محترم دعوت میگردد تا در نشر جزئیات این کنفرانس ما را همکاری نموده ممنون سازند.

تاریخ: سه شنبه ۸ عقرب ۱۳۹۷
تنظیم وسایل رسانه ها: ۱:۳۰ بعد از ظهر
شروع برنامه: ۰۲:۰۰ بعد از ظهر
آدرس: مرکز رسانه ، دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات