کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

با ما بپیوندید :

مرکز ملی جمع بندی نتایج کارش را آغاز کرد

مرکز ملی جمع بندی نتایج همزمان با آغاز شمارش آرا به منظور ثبت و تصفیه نتایج ناپاک از پاک و معتبر با حضور داشت، نماینده‌گان احزاب سیاسی، نهاد های ناظر ملی و بین‌المللی، جامعه مدنی و خبرنگاران روز چهارشنبه 2عقرب سال روان در دفتر مرکزی کمیسیون، گشایش یافت.

در آغاز محمد ابراهیم سادات رییس تکنالوژی معلوماتی کمیسیون، با ارائه پرزنتیشن در مورد مراحل گردآوری نتایج و داخل ساختن آن در سیستم این مرکر، به اشتراک کننده‌گان معلومات ارائه نمود و اضافه کرد که سیستم درج معلومات، به گونه‌ی طراحی شده که هیچ کارمند حق دستررسی برای تغییر ارقام در آن را ندارد.

سپس داکتر عبدالبدیع صیاد رییس کمیسیون مستقل انتخابات در نشست مطبوعاتی با اظهار خرسندی از گشایش مرکز ثبت معلومات، روند رای دهی و مشارکت مردم دراین پروسه را قناعت بخش خواند. آقای صیاد تصریح نمود که با وجود برخی مشکلات امنیتی، تخنیکی، مداخله زورمندان در برخی مراکز و تبلیغات سوء، انتخابات پارلمانی امسال، بهتر برگزار گردید.

رییس کمیسیون گشایش این مرکز را در نگهداری آرا و تصفیه رای سیاه از سفید گام مثبت در شفافیت این روند ارزیابی نمود و به کاندیدان اطمینان داد که همانند گذشته کمیسیون متعهد به نگهداری آرای مردم است و نامزدانی به پارلمان راه می‌یابند که رای واقعی و معتبر مردم را به دست آورده اند.

آقای صیاد در پاسخ به پرسش خبرنگاران اضافه کرد که تمامی مشکلات در مراکز در نظرگرفته شده است و پس از بررسی ها به آن رسیده‌گی و تصمیم گرفته خواهد شد، آقای صیاد همچنین گفت پس از پایان این مرحله، نتایج نخستین به تاریخ 19 عقرب سال روان، اعلام خواهد شد.