کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

با ما بپیوندید :

اخبار

نشست ملی انتخابات برگزار شد

کمیسیون های انتخاباتی گردهمایی را زیرنام نشستی ملی انتخابات با اشتراک نماینده‌‌گان احزاب سیاسی، نهاد های جامعه مدنی و بین‌المللی و رسانه های جمعی روز چهارشنبه 28 سنبله سال روان در دفتر مرکزی این کمیسیون برگزار کرد. در آغاز داکتر عبدالبدیع صیاد رییس کمیسیون مستقل انتخابات ضمن خوش آمدید به اشتراک کننده‌گان مجلس از آن ها دعوت نمود، تا کمیسیون را در راستای برگزاری انتخابات شفاف و عاری از تقلب همکاری نمایند.

مطالعه بیشتر...

جلسه مشترک رهبری کمیسیون های انتخاباتی، نهاد های امنیتی و ذیربط برگزار شد

کمیسیون مستقل انتخابات، جلسه مشترک هیأت رهبری کمیسیون های انتخاباتی، نهاد های امنیتی و ذیربط را روز سه شنبه 27 سنبله سال روان در دفتر مرکزی این کمیسیون برگزار کرد. در آغاز داکتر عبدالبدیع صیاد به اشتراک کننده‌گان جلسه خوش آمدید گفت و از آن ها خواست، تا همکاری های شان را با کمیسیون های انتخاباتی در برگزاری انتخابات پارلمانی بیشتر نمایند.

مطالعه بیشتر...

جلسه مشترک میان هیأت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات و موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان دایر شد

امروز ۲۵ سنبله سال روان در مرکز رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات جلسه مشترک میان رهبری کمیسیون مستقل انتخابات و موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (فیفا) برگزار شد. داکتر رفیع الله بیدار کمیشنر کمیسیون با ابراز تشکری از نهادهای ناظر انتخاباتی در مورد تصویب و نشر فهرست رأی دهندگان و تصفیه کاری آن صحبت نمود.

مطالعه بیشتر...

جلسه علنی کمیسیون مستقل انتخابات به هدف تصویب فهرست رای دهنده‌گان برگزار شد

کمیسیون مستقل انتخابات، جلسه علنی تصویب فهرست رای دهنده‌گان را روز یک شنبه 25 سنبله سال روان در دفتر مرکزی این کمیسیون برگزار کرد. در آغاز داکتر عبدالبدیع صیاد رییس کمیسیون مستقل انتخابات ضمن خوش آمدید به اشتراک کننده‌گان جلسه گفت که کمیسیون تلاش های خود را برای برگزاری انتخابات پارلمانی در همکاری با نهاد های ذیدخل ادامه می دهد تا در زمان تعیین شده یعنی در 28 میزان برگزار گردد.

مطالعه بیشتر...