کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

با ما بپیوندید :

قضیه های ویژه رای دهی

کمیسیون مستقل انتخابات شرایط فراهم نمودن موقع رای دهی را به افراد با شرایط ویژه درک نموده و این امکانات را به این افراد فراهم مینماید:

اردوی ملی افغانستان، پولیس، افراد بیجا شده داخلی، محبوسین (که منجانب محکمه از حقوق سیاسی و مدنی ایشان محروم نگردیده باشند)، افراد بستری داخل شفاخانه ها، و آنهائی داخل ارگ ریاست جمهوری.