کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

با ما بپیوندید :

افراد دارای نیازمندی‌های خاص

کمیسیون مستقل انتخابات برای افراد پیر و کهن سال، معلول، زنان باردار و سایر کسانیک مشکلی خاص داشته باشند در هنگام ثبت نام و روز رای دهی، کارمندان مراکز ثبت نام و مراکز رای دهی با آنان همکاری می‌کنند. هم‌چنان کمیسیون مستقل انتخابات فرصت رای دهی را برای عموم کارمندان دولتی (ملکی ونظامی) اردوی ملی، پولیس ملی، امنیت ملی، افراد بیجا شده داخلی، مریضان شفاخانه‌ها و زندانیان که از جانب محکمه از حقوق سیاسی و مدنی ایشان نگردیده باشند فراهم کرده است و آنان می‌توانند با رای شان از حق تعیین سرنوشت سیاسی شان استفاده نمایند.