کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

با ما بپیوندید :

چگونه و درکجا رای خواهیم داد؟

کی میتواند رای دهند؟ تمام افغان هائیکه ثبت نام نموده ( که حد اقل سن ۱۸ سالگی را تکمیل نموده، تابعیت افغانستان را داشته،منجانب کدام محکمه با صلاحیت از حقوق سیاسی و مدنی اش محروم نگردیده باشد) و کارت ثبت نام را با خود داشته باشد، میتوانند در انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شورای های ولایتی رای دهند.

شناسائی : تمام افرادیکه کارت های رای دهی صادر شده در سالهای ۱۳۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۷ و ۱۳۸۹ را در اختیار دارند میتوانند رای دهند. کارمندان محل رای دهی، انگشتان رای دهندگان را برای موجودیت رنگ معاینه مینمایند، تا دریابند که شخص قبلاً رای نداده است . ایشان همچنین واجد شرایط بودن رای دهنده و هوئت وی را ارزیابی مینمایند.

در کجا رای داده میتوانیم :رای دهندگان ثبت نام شده میتوانند در ولایاتی مسکونه ایشان رای دهند. البته در صورتیکه رای دهنده کوچی باشد، میتواند برای انتخابات ریاست جمهوری وپارلمانی رای دهد، مثل که برای کوچی ها تمام کشور منحیث یک حوزه انتخاباتی میباشد .

چه وقت رای داده میتوانیم: مراکز رای گیری بر اساس تقسیم اوقات هر دوره انتخابات برای یک روز باز میباشند. بعد از وقت معین به هیچ کس دیگر اجازه داده نمیشود که به قطار رای دهندگان علاوه گردند.

در مرکز رای گیری:در داخل یک مرکز رای گیری، محلات رایگیری اناث و ذکور موجود میباشد. در یکتعداد مراکز ، محلات رایگیری مخصوص کوچی ها نیز ایجاد میگردد. در یک تعداد ولایات، کمیسیون مستقل انتخابات مراکز مخصوص برای کوچی ها را ایجاد مینماید.

در یک محل رای گیری نباید بیشتر از ۶۰۰ نفر رای دهند.

کارمندان رای گیری:کارمندان رایگیری ، تحت نظارت ناظمین ساحوی ولسوالی ها، مامورین مسؤل پیشبرد امور مراکز /محلات رای گیری و پروسه رای گیری میباشند.

کارمندان محلات رایگیری: هر محل رایگیری متشکل از ۵ نفر کارمند میباشد:

  • رئیس محل رایگیری
  • کنترول کننده قطار محل رایگیری
  • مامور هوئت / رنگ انگشت رای دهنده
  • صادر کننده ورق رای دهی
  • کنترول کننده صندوق رای دهی

کارمندان مرکز رایگیری، شامل ذیل اند:

  • مدیر مرکز رایگیری
  • معاون مدیر مرکز رایگیری (در مراکز که دارای ۱۲ و یا بیشتر محلات ثبت نام باشند)؛ و
  • کنترول کننده های قطار (۱ الی ۴ )

مشاهدین، رسانه ها، نمایندگان احزاب و کاندیدان که از کمیسیون مستقل انتخابات اعتبارنامه بدست آورده اند، نیز میتوانند در داخل مرکز ثبت نام موجود باشند.

حین رای دهی : هر رای دهنده باید شخصاً خود اش رای دهد. رای دهی به نمایندگی کسی دیگری مجاز نمیباشد. هر رای دهنده باید ورق رای اش را در عقب پرده مخصوص که برای همین هدف ساخته شده است نشانی نماید. رای دهی به شکل گروپی یا فامیلی ، جائیکه هنوز یک نفر در عقب پرده موجود باشد، مجاز نمیباشد. در مراکز رایگیری به افراد مسن، افراد با ناتوانائی، خانم های شیرده و خانم های حامله الویت داده میشود. بالآخر، وقتیکه یک رای دهنده ورق رای اش را نشانی نموده و در صندوق انداخت، باید محل رای گیری را ترک نماید.