کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

با ما بپیوندید :

چگونه و درکجا رای خواهیم داد؟

چه کسانی می‌تواند رای دهند؟ تمام کسانیکه ثبت نام نموده یعنی اصل تذکره شان تصدیق ثبت نام را داشته باشند، حد اقل سن ۱۸ سالگی را تا روز انتخابات که 28 میزان 1397 می‌باشد تکمیل نمایند، تابعیت افغانستان را داشته باشند و از جانب محکمه‌ای با صلاحیت از حقوق سیاسی و مدنی‌اش محروم نگردیده باشد، می‌توانند در انتخابات ولسی جرگه و انتخابات شورای‌های رای دهند.

در کجا رای داده می‌توانیم : کسانیکه نام شان در فهرست رای دهندگان انتخابات سال 1397 ثبت باشند در مرکز که قبلا خود را ثبت نام کرده است در روز انتخابات صرف در همان مرکز می‌توانند رای دهند.

نوت: برای رای دهنده کوچی و اهل هنود (سکهـ) در انتخابات ولسی جرگه تمام کشور به عنوان یک حوزه انتخاباتی تعریف شده است و آنان می‌توانند در هر مرکز ثبت نام که به آنان نزدیکتر است خود را ثبت نام نمایند و در روز انتخابات نیز هر مرکزی رای دهی که به آنان نزدیکتر است رای دهند.

چه وقت رای داده میتوانیم: براساس تقویم انتخابات، روزی رای دهی انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی به تاریخ 28 میزان سال 1397 می‌باشند. مراکز رای دهی صرف برای یک روز باز می‌باشند.

تذکر: تمامی کارت‌های رای دهی قبلی باطل شده است و در روز انتخابات باید اصل تذکره ثبت نام شده که تصدیق ثبت نام را داشته باشند با خود داشته و شخصا در مراکز رای دهی حضور یابند.